Mju­ka­re mo­tor­ka­rak­tär

Bike: X-Bike - - Provkörning -

BE­TAS FYRTAKTARE HAR här ham­nat li­te i skug­gan av till­ver­ka­rens två­tak­ta­re. Ny ka­max­el och mju­ka­re ven­til­fjäd­rar hjäl­per till att sli­pa bort den hår­da ef­fektupp­bygg­na­den som fle­ra fyrtaktare med in­sprut­ning dra­gits med. En an­nan för­del med det­ta är sva­ga­re mo­tor­broms. Just in­sprut­ning­en har fun­nits till al­la fyrtaktare se­dan 2016 och Beta fort­sät­ter att ut­veck­la sy­ste­met från Sy­ner­ject med 42-mil­li­ters­spjäll.

Kopp­ling­en med hyd­raul­pump från Brem­bo un­der­lät­tar klätt­ring över stoc­kar. Två­tak­tar­na har fått pub­li­ci­tet i ex­tre­men­du­ro-sam­man­hang men de upp­da­te­ra­de fyr­tak­tar­na för­tjä­nar även de att upp­märk­sam­mas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.