FINSLIPAD SKOGS­MA­SKIN

Den for­na små­län­ning­en vi­sar vart skå­pet ska stå ge­nom att le­ve­re­ra en kom­plett en­duro­mo­tor­cy­kel för bå­de världs­mäs­ta­re och var­dags­hjäl­tar.

Bike: X-Bike - - Provkörning - JO­A­KIM OT­TOS­SON HUSQVARNA

RFOTO

EGNET STÅR SOM spön i bac­ken på Nor­ra Ham­mars MK i Jön­kö­ping. Men var prov­kör man bäst en helt ny Husqvarna om in­te i des­sa trak­ter. Två­tak­ta­ren Husqvarna TE 300 är en av mo­tor­cyk­lar­na som ef­ter­frå­gas mest från al­la Husqvar­na­hand­la­re en­ligt till­ver­ka­ren själv och det är även den mo­dell jag skul­le fast­na för först om jag blädd­ra­de i 2017-katalogen. Jag tryc­ker på start­knap­pen och den upp­da­te­ra­de mo­torn vak­nar snabbt. Den nya start­mo­torn har pla­ce­rats på ett sä­kert stäl­le un­der mo­torn.

I sam­ma ögon­blick som jag rul­lar iväg slår det mig att mo­torn vi­bre­rar be­tyd­ligt mind­re än ti­di­ga­re, tro­ligt­vis tack va­re in­tro­duk­tio­nen av en ba­lan­sax­el i TE 250 och TE 300. Jag rul­lar ge­nom den förs­ta sto­ra vat­ten­sam­ling­en och för­sö­ker ge gans­ka myc­ket gas för att fram­hju­let in­te ska grä­va ner sig. Ef­fekt finns det gott om och tack va­re den nya av­gaspor­ten är den lätt­do­se­rad. En­du­ro­spå­ret är en sand­ba­na och det ihål­lan­de reg­net gör att det bit­vis känns som att kö­ra i hav­re­gryns­gröt. Av­gaspor­ten är juster­bar ge­nom att fjäd­rar­na är ut­byt­ba­ra. För att ma­ta mo­torn med ben­sin har Husqvarna bytt till en 38 mil­li­me­ters Miku­ni Tmx-för­ga­sa­re. Den nya mo­del­len ska va­ra mind­re käns­lig för höjd och tem­pe­ra­tur­skill­na­der.

FÄRDEN FORT­SÄT­TER PÅ den myc­ket spå­ri­ga och sme­ti­ga sand­ba­nan. Jag bestämmer mig plöts­ligt för att by­ta spår och den lätt­ma­nö­vre­ra­de ho­jen är ge­nast med på no­ter­na. In­te helt osan­no­likt har det att gö­ra med vikt­minsk­ning­en på cir­ka två ki­lo. Hos bå­de de nya två- och fyr­takts­mo­del­ler­na har Husqvarna fo­ku­se­rat på att cent­ra­li­se­ra vik­ten. Al­la mo­to­rer har gjorts lät­ta­re och me­ra kom­pak­ta. Bak­ra­men be­står av 30 pro­cent kol­fi­ber och där spa­ras ett helt ki­lo. Res­ten av ra­men har bli­vit mer vridstyv och längd­styv­he­ten har mins­kats för att hjäl­pa fjäd­ring­ens funk­tion.

Av­sak­na­den av klassiskt svensk en­du­ro­ter­räng med sten och röt­ter gjor­de det svårt att tes­ta den nya fjäd­ring­en. Fram­gaf­feln från WP he­ter USD Xplor och är spe­ci­ellt fram­ta­gen för enduro. Den har en Open Cartridge lös­ning och pre­cis som för­ra året kan du en­kelt ju­ste­ra kom­pres­sion och re­tur högst upp på be­nen. Nytt för Husqvarnas 2017-mo­del­ler är att du kan änd­ra för­spän­ning­en ut­an verk­tyg. Bak sit­ter WP:S Dcc-däm­pa­re som även den är ny och väger cir­ka ett halvt ki­lo mind­re än fö­re­gång­a­ren. På sand­ba­nan känns fjäd­ring­en mjuk och följ­sam. Trots att jag pric­kar in en del dju­pa hål får jag den ald­rig att slå ige­nom.

KOPP­LING­EN MED HYD­RAUL­PUMP från Magu­ra har fått en lät­ta­re kopp­lings­korg och ett om­ar­be­tat in­re för bätt­re kyl­ning och ol­je­flö­de. Jag när­mar mig fle­ra hin­der där stoc­kar bloc­ke­rar vägen och får till­fäl­le att sät­ta den nya kon­struk­tio­nen på prov. Kopp­ling­en upp­levs he­la ti­den lätt­ar­be­tad och den mat­tas in­te trots gans­ka ihär­digt sli­ran­de när det är som stö­ki­gast

Vi fick även till­fäl­le att pro­va ho­jen på såp­halt gräs. Här gäll­de det att brom­sa med li­te käns­la an­nars var ris­ken stor att läg­ga sig i gytt­jan. Brem­bo-brom­sar­na är lätt­job­ba­de med bra bett mot ski­vor­na från GSK. Bak­brom­sen har fin­li­rats med en mind­re kolv på 24 mil­li­me­ter och en 10 mil­li­me­ter läng­re pe­dal för lät­ta­re do­se­ring.

Ho­jar­na har fått ny plast men be­hål­lit fär­ger­na i gult och blått. För att du ska kun­na av­lä­sa ked­je­spän­ning­en smi­di­ga­re upp­i­från har sving­en och hju­lax­eln gjorts om. Fot­pin­nar­na är av en ny självren­san­de va­ri­ant som gör att det fast­nar mind­re le­ra och på en­du­ro­ho­jar­na sit­ter de sex mil­li­me­ter hög­re än på cros­sar­na.

ÄVEN PÅ LUFTSIDAN har det bli­vit upp­da­te­ring­ar. Luft­bur­ken har fått nya mer ex­ak­ta in­sug­ska­na­ler för att max­i­me­ra luft­flö­det. Luft­filt­ret har ett nytt mon­te­rings­sy­stem för att by­ten av filt­ret ska ske på ett sä­kert och kor­rekt sätt. Två­tak­tar­na i Husqvarnas enduroprogram 2017 be­står av TX 125, TE 250 och TE 300. Ef­ter en hel dag ute i reg­net på en san­dig små­ländsk en­duro­ba­na kan jag bara kon­sta­te­ra att TE 300 är i en klass för sig. Husqvarna har fått till ett fint chas­si och en stark mo­tor med myc­ket bot­tenvrid som gör ho­jen väl­digt lätt­körd. Det märks egent­li­gen ing­en skill­nad i vikt jäm­fört med 250-ku­bi­ka­ren men du får en mo­tor som or­kar mer i mel­lan­re­gist­ret. En gans­ka oslag­bar kom­bi­na­tion. Klap­par ditt en­du­ro­hjär­ta mer för fyrtaktare er­bju­der Husqvarna mo­del­ler­na FE 250, FE 350, FE 450 och FE 501. Des­sa har nu­me­ra al­la ur­kopp- lings­bar trac­tion con­trol som kän­ner av trot­telns po­si­tion och vil­ket varv­tal mo­torn har. Ökar var­vet för has­tigt upp­fat­tar ECU:N det som att bak­hju­let tap­pat fäs­tet och re­du­ce­rar kraf­ten tills du åter­fått grep­pet. Det här sy­ste­met krä­ver san­no­likt li­te till­vänj­ning in­nan du som fö­ra­re kan ut­nytt­ja det fullt ut.

Husqvarna ta­lar gär­na om fornsto­ra da­gar och mis­sar in­te till­fäl­len att näm­na namn som Thor­leif Han­sen, Hå­kan Car­lqvist, Torsten Hall­man. El­ler var­för in­te An­ders Eriks­son med sin sju Vm-guld. Men att tak­ter­na fort­fa­ran­de sit­ter i och att just TE 300 är en gif­tig täv­lings­hoj be­vi­sas kanske främst av ex­tre­men­du­ro-ge­ni­et Gra­ham Jar­vis. Han har re­dan vun­nit fle­ra täv­ling­ar med just den här ho­jen in­nan den nått oss död­li­ga.

Slipp­ri­ga däck var någ­ra av hind­ren Husqvarnas 2017-mo­del­ler ut­sat­tes för.

Husqvarna TE 300 har bli­vit än­nu mer lätt­körd till 2017. Bak­ra­men be­står till stor del av kol­fi­ber vil­ket ka­par vik­ten med ett helt ki­lo.

Mo­torn hos TE 300 har fått en ba­lan­sax­el för att mot­ver­ka ela­ka vib­ra­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.