NOVEMBERKLAR

Bike: X-Bike - - Redaxgaraget -

MIN GAM­LA 350 EXC-F Six Days från 2013 har verk­li­gen fått sli­ta hårt. Ni vet ju hur det är, kör man enduro hän­der det att ho­jen lan­dar i ett sten­rö­se då och då, vil­ket gi­vet­vis sät­ter si­na spår. Dju­pa spår i det här fal­let.

Ef­ter när­ma­re 150 tim­mar en­du­ro­kör­ning var ho­jen minst sagt i be­hov av en mer re­jäl över­syn med hjälp av Ste­fan och Rob­ban på Mc-sport i Väst­ber­ga, Stock­holm.

Syf­tet var in­te att trol­la med bling-bling, ut­an bara frä­scha upp en gammal krigs­hjäl­te.

Plas­ten på ho­jen var så klart ex­tremt sli­ten, vi be­ställ­de där­för ett nytt plast­kit från Acer­bics. De lyc­ka­des dock gö­ra fel nå­gon­stans så ky­lar­ving­ar­na blev till en 2014 SX-F och pass­ning­en blev in­te enkla­re av att mi­na ky­la­re var li­ka kro­ki­ga som två ba­na­ner. Det blev även nya ram­skydd från Acer­bis, de är gum­me­ra­de och ger bra fäs­te.

Det blev även su­ve­ränt grepp med det nya Facto­ry-sa­delö­ver­dra­get från KTM. Nya hand­skydd från Ze­ta var ock­så väl­be­höv­li­ga, lik­som nya hand­tag när vi än­då var igång.

NY PLAST KRÄ­VER ju de­ka­ler och det finns det en upp­sjö ut­av. Ef­tersom jag in­te vill se ut som att jag är proffs och låt­sas va­ra spons­rad av ett ös­ter­ri­kiskt läsk­fö­re­tag be­stäm­de jag mig för att gö­ra nå­got eget. Ma­de i Jön­kö­ping är grym­ma på att ska­pa snyg­ga de­ka­ler och tack va­re An­ders Pet­ters­sons de­sign blev re­sul­ta­tet grymt. Kva­li­te­ten på de­ka­ler­na är su­per­b­ra.

Men även om ny plast är ett bil­ligt sätt att frä­scha upp sin gam­la älsk­ling var den upp­da­te­ring­en som gjor­de störst skill­nad tvek­löst de nya hju­len från SOS Ra­cing Parts. Na­ven byggs i sam­ma fa­brik som till­ver­kar de­lar till vind­krafts­verk och är svar­va­de i flyg­plan­sa­lu­mi­ni­um av högs­ta kva­li­tet. De har en in­tres­sant de­talj med dubb­la kul­la­ger från SKF på drev­si­dan för bak­hju­let. Fälg­ba­nan är Ex­cel A60 som är än­nu star­ka­re än Ta­ka­sa­go. Ek­rar­na är fy­ra mil­li­me­ters Pit­bull och nipp­lar­na är i lätt alu­mi­ni­um för så låg vikt som möj­ligt.

De här hju­len med A60 fälg­ba­na väger in på 4165 gram för bak­hju­let och 3455 gram fram. Pri­ser­na star­tar på 8500 kro­nor för ett set och det får an­ses myc­ket pris­värt med tan­ke på spe­ci­fi­ka­tio­nen och bygg­kva­li­te­ten. Ex­tra kul är att du spe­ci­al­be­stäl­ler ex­akt vil­ka färg­kom­bi­na­tio­ner du vill ha på de­lar­na.

Vi pas­sa­de även på att mon­te­ra en ny so­lid broms­ski­va från Gal­fer bak, vil­ken sli­ter mind­re bromspads än en ven­ti­le­rad när det är le­rigt. Kal­la mig gär­na nörd, men jag fö­re­drar Gal­fers sint­ra­de be­lägg, har pro­vat al­la möj­li­ga bil­li­ga va­ri­an­ter men i jäm­fö­rel­se hål­ler de in­te alls li­ka bra som Gal­fer.

Däc­ken är Bridgesto­ne 663 fram och bak kör jag nya X30, vil­ket är en kom­bi­na­tion jag tyc­ker fun­kar bra för mig.

MO­TORN FÖRÄRADES MED en ny kolv, men den störs­ta skill­na­den gjor­des av att fjäd­ring­en fick sig en re­jäl hel­re­no­ve­ring. Om du (pre­cis som jag) gått en bra bit över ser­vice­tim­mar­na för di­na stöt­däm­pa­ren bör du se till att få det gjort. Re­sul­ta­tet blev en grym för­bätt­ring. Många har un­der åren haft te­o­ri­er om hur 4Cs-gaf­feln ska för­bätt­ras men den bäs­ta in­ve­ste­ring­en är att all­tid hål­la den up to da­te när det gäl­ler ser­vice. Det är en hy­gi­en­fak­tor jag slar­vat med.

Ef­tersom det blir en hel del vin­ter­kör­ning mon­te­ra­des hand­tagsvär­ma­re från Ali­ex­press men det var bara skräp, höll kanske tio tim­mar in­nan de klap­pa­de ihop. Man får vad man be­ta­lar för. Där­e­mot var fot­pin­nar­na en bätt­re in­ve­ste­ring, fyn­da­de för 400 kro­nor och ger ett bra grepp.

Visst kos­ta­de det här Spa-be­sö­ket en slant, men ho­jen blev – för mig i al­la fall - som ny. Vä­lin­ve­ste­ra­de tim­mar och kro­nor.

TEXT MAG­NUS JO­HANS­SON

Ori­gi­nal­plas­ten har hål­lit otro­ligt bra men de­ka­ler­na på ky­lar­ving­ar­na är helt ge­nom­skav­da av knä­na. Nya de­ka­ler från Ma­de ger schysst ut­se­en­de. KTM Facto­ry sa­delö­ver­drag är över­dri­vet lyx­igt, men ger ock­så ett un­der­bart bra grepp. Att jag be­höv­de by­ta r

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.