BETTER SAFE THAN SORRY

Ös­tersunds­bon Erik Ols­son fly­ger jor­den runt för att öka sä­ker­he­ten för cross- och en­du­ro­fö­ra­re.

Bike: X-Bike - - Säkerhet - MAG­NUS JO­HANS­SON

BARA EN HELG ef­ter att syd­af­ri­ka­nen Chris Le­atts son bör­ja­de kö­ra motocross ska­da­des en vän så il­la att han av­led. Choc­kad och oro­ad över ska­dan be­stäm­de Chris Leatt sig, som är lä­ka­re, för att ska­de­ris­ken i spor­ten mås­te kun­na be­grän­sas med hjälp av skydd och bör­ja­de skis­sa på ett nytt så­dant för att mins­ka ris­ken för nack­ska­dor.

Det var 2001 och de nack­skydd som då fanns på mark­na­den var en­dast an­pas­sa­de för bil­ra­cing. Chris Leatt bör­ja­de med ett blankt pap­per och skis­sa­de på ett skydd som skul­le för­de­la kraf­ten från ett våld mot hu­vu­det ner till krop­pen. Det här istäl­let för att smäl­len ska han­te­ras av nack­ko­tor­na där du vill und­vi­ka frak­tu­rer till var­je pris.

Tre år se­na­re sål­de Chris Leatt de förs­ta skyd­den i Syd­af­ri­ka och idéen ploc­ka­des upp av BMW som till­sam­mans med Leatt ut­veck­la­de och in­tro­du­ce­ra­de de förs­ta se­rie­pro­du­ce­ra­de skyd­den 2006. Skyd­den blev en suc­cé när de bör­ja­de dy­ka upp bland täv­lings­fö­ra­re och i ma­ga­si­nen. Sä­ker­het en­ga­ge­rar.

I Sve­ri­ge job­ba­de Erik Ols­son på Jo­frab, som se­na­re blev Ga­rage24, un­der den här ti­den och hjälp­te till att gö­ra Sve­ri­ge till den mark­nad i värl­den där det sål­des flest skydd per ca­pi­ta.

– Jag tror att det kanske hör ihop li­te med den svens­ka men­ta­li­te­ten. Vi tyc­ker att det är smart att skyd­da sig från ska­dor, be­rät­tar Erik som nu­me­ra fly­ger jor­den runt som ”Ge­ne­ral Ma­na­ger” för Leatt. Ef­ter Jo­frab ham­na­de han hos Leatt där han job­bar med pro­dukt­ut­veck­ling, mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning på al­la mark­na­der utom USA.

ATT SKYD­DA RYGGRADEN från ska­dor kan lå­ta som en själv­klar­het men väl­digt li­te forsk­ning och ut­veck­ling har egent­li­gen gjorts på om­rå­det. Leatt sur­fa­de på förs­ta fram­gångs­vå­gen och bygg­de 2006 ett eget labb i Syd­af­ri­ka för att kun­na ut­veck­la fler sä­ker­hets­pro­duk­ter.

– Al­la tes­ter idag byg­ger på tes­ter­na som togs fram till­sam­mans med BMW 2005, in­nan dess var me­to­di­ken ba­se­rad på bil­ra­cing, men det är helt oli­ka för­ut­sätt­ning­ar då man i en bil sit­ter fast­spänd, me­dan en mo­tor­cy­kel­fö­ra­re ska skyd­das när krop­pen är rör­lig.

– Det är ock­så in­tres­sant att nack­skyd­den var en pro­dukt som 2006 så­ga­des helt i USA av bå­de me­dia och dis­tri­bu­tö­rer. Ing­en trod­de på idéen. Det var först när Leatt själ­va sat­te ut an­non­ser som för­sälj­ning­en tog fart. För­sälj­ning­en är dri­ven av slut­kon­su­men­ter som vil­le ha ett bätt­re skydd.

Men för­sälj­ning­en har de se­nas­te åren änd­rat ka­rak­tär.

– Den förs­ta för­sälj­ning­en drevs av de som vill ha det se­nas­te, va­ra coo­la, men många av dem har nu­me­ra lagt skyd­det på hyl­lan. Nu är det en li­te an­nan mål­grupp, de som verk­li­gen är in­tres­se­ra­de av sä­ker­het och hur skyd­den fun­ge­rar, be­rät­tar Erik.

ETT AV PRO­BLE­MEN med det förs­ta nack­skyd­det var att det är om­ständ­ligt att ju­ste­ra in, sit­ter det fel skyd­dar det säm­re och ris­ke­rar att häm­ma fö­ra­rens rö­rel­ser. Nya Leatt GPX 5.5/6.5 är där­för ock­så enkla­re att ju­ste­ra.

– Men det är trå­kigt att se så många hjälm­till­ver­ka­re som har en vinge i un­der­kant, det gör att hjäl­men får det väl­digt svårt att fun­ge­ra med ett nack­skydd, kon­sta­te­rar Erik.

Där hit­tar vi an­tag­li­gen ock­så en av an­led­ning­ar­na till att Leatt nu gått vi­da­re till att ut­veck­la en ny hjälm. Kon­struk­tio­nen är högin­tres­sant, in­te bara hur ska­let är upp­byggt och dess styv­het, ut­an ock­så hur de an­vän­der ett skydd mot ro­ta­tions­våld kal­lat 360 Tur­bi­ne Te­ch­no­lo­gy. Det är gel­kud­dar som fun­ge­rar som ett glid­la­ger mel­lan in­red­ning och yt­ter­skal, samt dess­utom ab­sor­be­rar ener­gi. Forsk­ning­en kring ro­ta­tions­våld när det gäl­ler hjäl­mar har ock­så en di­rekt kopp­ling till Sve­ri­ge då hjärn­ki­rur­gen Hans Von Holst och fors­ka­ren Pe­ter Hall­din gjor­de stu­di­er och tog fram en tek­nik som imi­te­rar hjär­nans eget

skydd för att kla­ra ro­ta­tions­våld. Siff­ror­na ta­lar sitt tyd­li­ga språk, tit­tar du på en ny hjälm bör du sö­ka ef­ter en med funk­tion för att även ta upp ro­ta­tions­våld, in­te bara slag.

På redaktionen är vi fle­ra som nu kör med Leatt Gpx-hjälm och även om jag lyck­ligt­vis in­te kan in­ty­ga nå­got kring ro­ta­tions­våld kan jag kon­sta­te­ra att hjäl­men gjort det möj­ligt att bör­ja an­vän­da ett nack­skydd, vil­ket jag ti­di­ga­re tyckt be­grän­sat hu­vu­dets rö­rel­ser allt för myc­ket.

LEATT STAN­NAR DOCK in­te vid sä­ker­hets­ut­rust­ning mot hu­vu­det ut­an byg­ger vi­da­re med en rad and­ra pro­duk­ter. Vi har även tes­tat de­ras skydds­jac­ka med mju­ka skydd, vil­ket bå­de gör det möj­ligt att bä­ra ett nack­skydd på bäs­ta sätt, men ock­så max­i­me­rar din rör­lig­het. Knäskydd är ock­så en in­no­va­tiv pro­dukt som Leatt är stol­ta över att ha ut­veck­lat.

– Vi har två eg­na in­gen­jö­rer som är helt in­rik­ta­de på bio­dy­na­mik, allt­så krop­pens rö­rel­ser, vil­ket är en enorm styr­ka att ha in­om fö­re­ta­get, be­rät­tar Erik Ols­son.

När knä­skyd­det skul­le ut­veck­las ut­gick de från knä­ets na­tur­li­ga led och ef­tersom knä­et bara har en led blev en or­tos med bara en ram det bäs­ta sät­tet att re­pli­ke­ra knä­ets rö­rel­ser.

– Vi stu­de­ra­de knä­et no­ga och har ock­så lagt in brottskydd i kol­fi­berske­nan ef­tersom det är myc­ket bätt­re att den går av med 20 pro­cent mar­gi­nal till att du bry­ter ditt eget sken­ben.

Men nu gäl­ler det för Leatt att för­sö­ka nå en ny mål­grupp för knä­skyd­den.

– I dag är det främst de som re­dan ska­dat sig som väl­jer att kö­ra med or­tos, vi mås­te för­sö­ka få fler att bör­ja kö­ra med bra skydd re­dan in­nan de ska­dar sig, av­slu­tar Erik Ols­son.

Leatt sat­sar in­te bara på skydd för cross och enduro ut­an har även bör­jat med mountain­bi­keseg­men­tet. De har även ta­git fram en kol­lek­tion cross­klä­der som kom­ple­ment och kanske fram­förallt för att gö­ra va­ru­mär­ket mer väl­känt. Men mest tro­ligt kan vi för­vän­ta oss fler in­no­va­ti­va sä­ker­hets­lös­ning­ar från Leatt i fram­ti­den, det är de­ras kärn­pro­dukt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.