ISKALLT SJÖSLAG

SM i is­ba­na kan när­mast lik­nas vid ro­adra­cing med dubb­däck. Vi har va­rit på plats vid en av Sm-se­ri­ens del­täv­ling­ar i Årsun­da. Ett fros­san­de i bred­ställ.

Bike: X-Bike - - Reportage -

DE FIS­KAR SOM har räk­nat med en still­sam sön­dag i Stor­sjön den 21 feb­ru­a­ri 2016, drab­ba­des högst tro­ligt av en smär­re chock när kloc­kan slår 12 på för­mid­da­gen sam­ma dag. Vid den tid­punk­ten hörs näm­li­gen ett ur­sin­nigt ry­tan­de när ett ti­o­tal kopp­lings­hand­tag släpps ut på sam­ma gång, var­på li­ka många dubb­däcks­för­sed­da bak­hjul svar­var dju­pa spår i sjöns istäc­ke. Till skill­nad mot de häp­na vat­ten­va­rel­ser­na un­der ytan har de drygt 500 be­ta­lan­de i publi­ken full koll på att det är AMF Årsun­da som just släppt iväg fö­rar­na i kval­heat 1 i årets förs­ta del­täv­ling i SM i is­ba­na – en täv­lings­gren in­om SVEMO som snabbt och en­kelt kan för­kla­ras som ro­adra­cing på is. Un­der da­gen ska ett fyr­ti­o­tal mo­tor­cyklar, för­de­la­de på åt­ta oli­ka heat, kö­ras med vid­öpp­na spjäll runt en 1 070 me­ter lång ba­na som har plo­gats upp på isen.

– För att få till­stånd att ar­ran­ge­ra en så­dan här täv­ling mås­te isen va­ra minst 40 cen­ti­me­ter tjock. Dess­utom mås­te det fin­nas snö­val- lar/bar­riä­rer på 1x1 me­ter; först pre­cis in­vid ba­nan och se­dan en li­ka stor snö­vall ett ti­o­tal me­ter ut­an­för den förs­ta. Snö­val­lar­na är till för att skyd­da fö­ra­re och publik om nå­gon skul­le kra­scha, be­rät­tar täv­lings­le­da­ren för da­gen, Mats Bir­gers­son.

Att isen är till­räck­ligt tjock får vi en fing­er­vis­ning om när vi vand­rar med blic­ken över ban­om­rå­det. Bred­vid ba­nan har ar­ran­gö­ren plo­gat upp en stor bil­par­ke­ring på isen och in­till den lig­ger de­pån där fö­rar­nas eki­page står upp­ställ­da ef­ter varand­ra i en pryd­lig rad. Mitt bland al­la topp­mo­der­na cross- och en­du­ro­ho­jar hit­tar vi en gammal två­takts 500gris, som för tan­kar­na till­ba­ka till 1980-ta­let då mo­tocross­ba­tal­jer­na ut­käm­pa­des av Hå­kan ”Car­la” Car­lqvist och com­pa­ny.

– Det är en Kawasaki KX 500 två­takt från 1997, men jag har retrokitat ho­jen med tidsen­li­ga de­ka­ler och sa­delö­ver­drag för att få den att se ut som en di­to från 1989. Ho­jar­na var ju så sjukt snyg­ga på den ti­den, my­ser Ka­wans äga­re Andre­as Karls­son som be­rät- tar att han en­dast har tes­tat is­ba­na en gång in­nan da­gens täv­ling.

APRO­PÅ ”CAR­LA” OCH 1980-ta­let mö­ter vi även en del­ta­ga­re som har haft äran att bå­de täv­la mot då­ti­dens mo­tocross­hjäl­tar och da­gens unga stjärn­skott. Han he­ter Bo Hög­berg, är 51 år och täv­lar för SMK Gäv­le.

– Jag bör­ja­de täv­la i motocross som 12-åring och kör fort­fa­ran­de, fast nu­me­ra är det mo­tions­åk­ning på kul. De störs­ta me­ri­ter­na i kar­riä­ren är nog vins­ten i en Vm-del­täv­ling i sta­di­oncross 1987 och en pall­plats i

DET ÄR EN KAWASAKI KX 500 TVÅ­TAKT FRÅN 1997, MEN JAG HAR ”RETROKITAT” HO­JEN.

SM i motocross. Ho­jen jag kör i dag är en KTM 450. Den är helt ori­gi­nal men jag kör med gans­ka hård fjäd­ring och seg re­tur, ef­tersom man helst in­te vill att mo­tor­cy­keln ska bör­ja att jaz­za när det går så pass fort som det gör på isen, be­rät­tar han. Vi be­hö­ver var­ken klia oss en el­ler två gång­er i hu­vu­det för att för­stå vad Bo Hög­berg syf­tar på. När det är dags för fö­rar­na att kas­ta an­ka­re ef­ter rak­sträc­kan har de fles­ta cross- och en­du­ro­ho­jar hun­nit kom­ma upp i näs­tan 110 blås. NÄR HEAT 3 star­tar är det klas­sen MCS, MC med si­do­vagn, som ger sig ut på ba­nan. Des­sa hem­ma­bygg­da eki­page drivs allt som of­tast av en 1 340 ku­biks Su­zu­ki Hay­a­bu­sa­mo­tor, som av det öron­be­dö­van­de vrå­let att dö­ma plå­gas till brist­nings­grän­sen. Ef­ter av­slu­tat heat tar vi ett snack med Team An­ders­son, be­stå­en­de av fö­ra­ren Da­ni­el An­ders­son och burksla­ven Tho­mas An­ders­son.

– Ba­nan är väl­digt skön att kö­ra på men det går bara i drygt 90 km/h på rak­sträc­kan. På täv­ling­en för­ra hel­gen i Ho­fors vi­sa­de has­tig­hets­mä­ta­ren näs­tan 200. Då pul­se­rar ad­re­na­li­net skap­ligt när man läg­ger ner rum­pan mot isen, sä­ger Tho­mas som be­dy­rar att han in­te kom­mer att slu­ta med mo­torsport för­rän den da­gen ad­re­na­lin finns att kö­pa på burk.

Team An­ders­son har kört till­sam­mans se­dan 2012 och skru­var med sitt hem­ma­bygg­da eki­page ge­men­samt i Da­ni­els ga­rage hem­ma i Ör­by­hus. De får of­tast svet­sa och boc­ka till eg­na de­lar ef­tersom näs­tan ingen­ting finns att kö­pa fär­digt till si­do­vagn­se­ki­pa­gen. Apro­på för­ra hel­gens täv­ling fick de ex­em­pel­vis ut­ö­ka tan­ken med 1,5 li­ter, ef­tersom sju varv på den långa ba­nan i Ho­fors ha­de in­ne­bu­rit sop­pa­torsk med den gam­la tan­ken. Un­der vin­ter­sä­song­en kör Team An­ders­son ”allt som bjuds” i täv­lings­väg och bå­da två me­nar att sam­ar­be­tet är enormt vik­tigt för re­sul­ta­tet när man täv­lar med si­do­vagn.

– Om Tho­mas in­te är på sin vakt vol­tar vi re­dan i förs­ta kur­van, sä­ger Da­ni­el och vic­kar de­monst­ra­tivt på ho­jen så att si­do­vag­nens hjul med lätt­het lyf­ter från mar­ken.

– Det förs­ta vi gör när vi kom­mer till en täv­ling är att pro­me­ne­ra runt ba­nan, så att vi vet vil­ket spår vi vill hål­la. När vi kör kol­lar jag på ho­jens po­si­tion samt i vil­ken vin­kel Da­ni­el hål­ler sty­ret och flyt­tar min kropps­vikt där­ef­ter. Om det ex­em­pel­vis un­der­styr in i en kur­va kli­ver jag fram för att mins­ka tryc­ket på bak­hju­let så att Da­ni­el lät­ta­re kan åka på sladd och sty­ra med ga­sen, för­kla­rar Tho­mas.

EF­TER ATT FÖ­RAR­NA i de oli­ka klas­ser­na har kört två kval­heat var­de­ra, är det dags för lunch­pa­us och plog­ning av ba­nan. En här­lig doft av kol­gril­la­de ham­bur­ga­re, kokt korv och kaf­fe spri­der sig över Stor­sjön. Vis­sa i publi­ken har även valt att tän­da en egen bra­sa in­vid strand­kan­ten, där de gril­lar korv och nju­ter av en sön­dag i mo­torspor­tens och ge­men­ska­pens tec­ken. Lunch­pa­u­sen är ock­så det per­fek­ta till­fäl­let för bå­de publik och fö­ra­re att spa­na in de oli­ka åk­do­nen och pas­sa på att stäl­la en och an­nan frå­ga till fö­rar­na. Vi tar till­fäl­let i akt att få en prat­stund med täv­ling­ens en­da tjej, Jo­se­fin Hell­bom ifrån Årsun­da.

– Jag kör motocross i van­li­ga fall och kör is­ba­na nu på vin­tern för att det är så him­la kul. In­nan den här täv­ling­en har jag bara trä­nat två gång­er till­sam­mans med min pojk­vän, Andre­as Ols­son, som för öv­rigt är den som fick mig att bör­ja med motocross för två år se­dan. Jag har va­rit gans­ka snabb i star­ten i dag, men sen tap­par jag tid i kur­vor­na ef­tersom jag in­te har hun­nit sli­pa så myc­ket på kör­tek­ni­ken än, be­rät­tar Jo­se­fin.

När lunch­pa­u­sen bör­jar li­da mot sitt slut spra­kar det till i hög­ta­lar­na när da­gens bril­jan­te spea­ker, Jan­ne ”Nollåt­ta” Dahlstedt, åter tar ton och med­de­lar att det bör­jar dra ihop sig till fi­na­ler. I takt med att mo­to­rer­na bör­jar varm­kö­ras ström­mar publi­ken mot den sto­ra snö­val­len ut­med rak­sträc­kan och snart går förs­ta fi­nal­star­ten. I ett raff­lan­de tem­po figh­tas fö­rar­na om pla­ce­ring­ar­na och kom­mer in och ut ur kur­vor­na på bred­ställ, vil­ka får publi­kens ögon att ski­na ikapp med so­len som till­fäl­ligt tit­tar fram bakom mol­nen. Nå­gon som ty­värr in­te upp­le­ver sam­ma eu­fo­ri är Jesper Bir­gers­son. Han kro­kar ihop med en an­nan fö­ra­re i en av kur­vor­na och får kän­na på en mind­re be­hag­lig form av rump­mas­sage, när x an­tal finn­dubb ri­ver hål på så­väl byx­or som väns­ter skin­ka.

– Det var in­te jät­teskönt, men lyck­ligt­vis hör in­te sånt här till van­lig­he­ter­na, sä­ger Jesper med ett le­en­de när han plåst­ras om av am­bu­lans­per­so­na­len på plats.

Res­ten av fi­na­ler­na bju­der på bäs­ta sor­tens un­der­håll­ning och när mål­flag­gan vif­tas över den sista ho­jen kan vi kon­sta­te­ra att vi har fått re­jält med va­lu­ta för de 100 kro­nor som vi be­ta­la­de i in­trä­de. Det är in­te var­je dag man står på förs­ta par­kett och be­vitt­nar hur så­väl ny­bör­ja­re som elit­fö­ra­re och ”gam­la rä­var” gör upp om pla­ce­ring­ar­na i en täv­lings­form där blo­digt all­var ute på ba­nan var­vas med en av­slapp­nad och skämt­sam stäm­ning i de­pån. För al­la med hoj­in­tres­se ut­gör is­ba­na ett my­sigt ljus i vin­ter­mörk­ret.

TEXT & FOTO NICLAS SJÖQVIST

Jo­se­fin Hell­bom och pojk­vän­nen Andre­as Ols­son bor i Årsun­da och åker till­sam­mans runt till oli­ka täv­ling­ar i bå­de motocross och is­ba­na. Andre­as Karls­sons ret­ro­ki­ta­de Kawasaki KX 500. – Ga­sar man, så sva­rar den, häl­sar Andre­as med ett för­nöjt le­en­de.

Ne­re Finn­dubb hålls med för­del i isen, nå­got Jesper Bir­gers­sons på. bak­del är ett le­van­de be­vis

Kön väx­er sig lång till ki­os­ken un­der lunch­pa­u­sen. SO­LO KLASS 1: SO­LO OPEN: SO­LO OLD BOYS: FÖR ATT DEL­TA MER IN­FO OCH Da­ni­el An­ders­son, till väns­ter och Tho­mas Karls­son bil­dar Team An­ders­son. De täv­lar i MCS och kör ”allt som bjuds” i täv­lings­väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.