MOTIONÄRENS BÄS­TA VERK­TYG

In­spi­re­ra­de av den nya klas­sen Enduro GP be­stäm­de vi oss för att kö­ra vår egen del­täv­ling och se vil­ken hoj som pas­sar dig bäst.

Bike: X-Bike - - Test -

IN­FÖR ÅRETS ENDUROTEST ha­de vi många långa dis­kus­sio­ner kring upp­lägg. Det klas­sis­ka ha­de va­rit att ta al­la 350-mo­del­ler och kö­ra dem mot varand­ra. Ploc­ka in fem topp­fö­ra­re som sät­ter varv­ti­der som vi van­li­ga död­li­ga in­te är i när­he­ten ut­av och se­dan ko­ra en seg­ra­re. Men istäl­let sam­la­de vi re­dak­tio­nens en­du­ro­nöt­ter och be­stäm­de oss för en an­norlun­da in­falls­vin­kel. Vi vil­le se vil­ken typ av ma­skin som egent­li­gen är bäst för oss mo­tio­nä­rer. ENDURO-VM ÄR I stor för­änd­ring. Man har till 2016 sat­sat hårt på Enduro Gp-klas­sen, vil­ket är en sam­man­slag­ning av re­sul­ta­ten obe­ro­en­de av ma­skinstor­lek. Det här vi­sar att det in­te all­tid spe­lar så stor roll hur stor ho­jen är, bland de tio snab­bas­te fö­rar­na blan­das al­la oli­ka klas­ser­na, pre­cis som i de lo­ka­la täv­ling­ar­na.

In­tres­sant i årets VM är att au­stra­li­en­sa­ren Matt­hew Phillips egent­li­gen tänkt att kö­ra en Sherco 450 SEF-R men be­slu­ta­de sig istäl­let för en 300 SEF-R. Trots att den har mind­re ef­fekt än öv­ri­ga ho­jar i E2-klas­sen, där det är tillå­tet med upp till 450 ku­bik för en fyrtaktare.

– Det är enkla­re att kö­ra en 300:a hårt he­la da­gen” kon­sta­te­rar Matt­hew Phillips och me­nar att en 450 tröt­tar ut ho­nom snab­ba­re. Till sa­ken hör att han väger när­ma­re 100 ki­lo och har kropps­bygg­nad som en mur­bräc­ka.

Men i En­kö­ping var det Ste­ve Hol­com­be som var snab­bast i Enduro GP och han kör en Beta RR 2T 300, vil­ken hör hem­ma i E3­klas­sen. I sam­ma täv­ling ha­de vi även med finn­län­da­ren Ee­ro Re­mes i topp, och han kör en 250 fyrtaktare från TM. Ta­le­sät­tet ”not­hing be­ats cu­bic in­ches” gäl­ler in­te i enduro.

FÖR VÅRT EGET lil­la Vm-upp­lägg val­de vi ho­jar från 250 till 450 ku­bik, två­takt och fyr­takt. Vi ploc­ka­de in Husqvarna FE 250 vil­ken är helt ny och som Da­ni­el Mc­can­ney kört med stor fram­gång i VM. Vi vil­le ock­så så klart ha med KTM 350 EXC-F som när­mast bli­vit en ikon i svens­ka en­du­ro­spår. In­te bara Sve­ri­ges mest sål­da mo­tor­cy­kel 2015 ut­an ock­så ma­ski­nen som An­to­i­ne Meo vann VM med. Till i år är mo­del­len helt ny men va­re sig Christop­he Nam­bo­tin el­ler Tay­lor Ro­berts har haft sam­ma sto­ra fram­gång i VM ska det kanske tilläg­gas.

Desto mer fram­gång har som sagt Hol-

com­be haft med Beta RR 2T 300 och att ha med en två­tak­ta­re kän­des gi­vet.

Som re­pre­sen­tant för 450-ma­ski­ner­na val­de vi Sherco 450 SEF-R. Även om Matt­hew Phillips tyc­ker att den är li­te mucho macho så tänk­te vi att det in­te gäl­ler oss.

FÖR ATT GÖ­RA en ut­vär­de­ring så vet­tigt som möj­ligt sam­lar vi ihop ett test­lag som med skif­tan­de er­fa­ren­het ger en bredd till in­tryc­ken. Vi har med Mor­gan Rosell som vun­nit Ju­ni­or-sm i enduro, in­nan han drog till Erz­berg Ro­deo och fick smak för ”kast med li­ten mo­tor­cy­kel bland sto­ra ste­nar”. Väl hem­ma star­ta­de han Battle of Vikings, den störs­ta ex­trem enduro-täv­ling­en i Nor­den.

Jo­a­kim Ot­tos­son är väl­känd för dig som lä­ser Bike re­gel­bun­det. Han kör myc­ket tes­ter med oss och har ett ge­di­get en­du­ro­in­tres­se, har vun­nit den lo­ka­la mo­tions­cu­pen men vän­tar fort­fa­ran­de på att bli upp­täckt och få ett guld­kan­tat fa­briks­kon­trakt.

Testchef Chris­ter Miinin har en stor prishyl­la hem­ma i ga­ra­get men allt är as­falts­ba­se­rat, enduro är för ho­nom mest en an­led­ning att få kö­ra på bak­hju­let även när det är höst­rusk och trå­kig vin­ter.

För egen del har jag kört enduro fem år i mo­tions­syf­te och även om jag har som mål att star­ta i No­vem­berkå­san är jag ljusår från att ha ka­pa­ci­tet att ge­nom­fö­ra täv­ling­en. VI BÖR­JAR MED att las­ta ho­jar­na i bus­sar­na och be­ge oss till Karlsko­ga som är ett en­du­ro­cent­rum av rang. Här finns många oli­ka ba­nor och du kan bli om­körd av Vm-hjäl­tar och Kå­sa­kung­ar så snart du är ute och trä­nar. Vi bör­jar med ett be­sök hos Cs-mo­tor­tech som drivs av Chris­ter Svens­son, en mo­tor­gu­ru som trol­lar fram ex­tra häst­kraf­ter åt bå­de elit­fö­ra­re och mo­tio­nä­rer. Här kör vi al­la ho­jar­na i broms­bänk och det är in­tres­sant att se skill­na­der­na svart på vitt vad det gäl­ler bå­de re­gis­ter och top­pef­fekt. Kol­la in gra­fer­na läng­re fram.

Själv­klart är 450:n klart star­kast. Ku­bi­ken ta­lar sitt tyd­li­ga språk. 53 ku­sar på bak­hju­let går in­te av för hac­kor. In­tres­sant ock­så att bå­de KTM 350 EXC-F och Beta RR 2T 300 ger sam­ma top­pef­fekt, 42 häst­kraf­ter. Men Beta har myc­ket mer vrid, samt en ef­fekt­kur­va som sti­ger be­tyd­ligt bran­ta­re. Husqvarnas FE 250 har bara fem häst­kraf­ter fär­re än dess 350-sys­kon men läg­re vrid och vid be­tyd­ligt hög­re varv.

Siff­ror­na från broms­bän­ken fram­trä­der om möj­ligt än­nu tyd­li­ga­re när vi där­ef­ter tar

MOR­GAN ROSELL STAR­TA­DE BATTLE OF VIKINGS, DEN STÖRS­TA EX­TREM-ENDUROTÄVLINGEN I NOR­DEN.

ut ho­jar­na och kör dem på tre ba­nor med oli­ka ka­rak­tär runt om­kring Karlsko­ga.

HUSQVARNA FE 250 im­po­ne­rar di­rekt från start trots att den har minst ef­fekt i den här kvar­tet­ten. Mo­torn är mjuk och rik­tigt varv­vil­lig. Kopp­ling­en är lätt­ar­be­tad och väx­ellå­dan ex­akt och di­stinkt.

– Man får verk­li­gen an­vän­da kopp­ling­en kon­sta­te­rar Joc­ke Ot­tos­son ef­ter ett varv på Öfal­la-ba­nan. Mo­torn krä­ver myc­ket varv och det gäl­ler verk­li­gen att kö­ra på rätt väx­el, går du ut på fel väx­el tap­par du di­rekt. Men tack va­re att mo­torn in­te har ”monste­ref­fekt” ger den fö­ra­ren käns­la av att i stör­re ut­sträck­ning va­ra mer i kon­troll och kun­na kö­ra än mer ag­gres­sivt. Husqvarna FE 250 upp­munt­rar dig verk­li­gen till att ut­fors­ka di­na be­gräns­ning­ar som fö­ra­re.

In­sprut­ning­en läm­nar ing­et öv­rigt att öns­ka ut­an fun­ge­rar klan­der­fritt. Husqvarna har ock­så ut­rus­tat FE 250 med ställ­bart tänd­lä­ge och trac­tion con­trol. Jag har kört en del med funk­tio­nen på min egen 350 och visst ger den en viss ver­kan, spe­ci­ellt när det är blött och ha­la ste­nar, men här un­der tor­ra för­hål­lan­den upp­le­ver vi in­te skill­na­den som spe­ci­ellt mar­kant.

– Jag mär­ker knappt skill­na­den mel­lan lä­ge 1 och 2 på Husqvarna, kon­sta­te­rar Mor­gan Rosell när vi tes­tar en dryg tre­mi­nu­ters­slinga och tar tid med de två oli­ka lä­ge­na. Han är dock nå­got snab­ba­re med lä­ge 1, vil­ket är ”ori­gi­nal” me­dan lä­ge 2 ska va­ra ”ag­gres­sivt”.

Brom­sar­na är su­per­fi­na och chas­sit rik­tigt fint. Al­la test­fö­rar­na be­röm­de Husqvarna FE 250 för att va­ra väl­ba­lan­se­rad och lätt­svängd.

Fjäd­ring­en är ny för året, bå­de Husqvarna och KTM har den nya Xplor 48-gaf­feln från WP och den im­po­ne­ra­de.

– Fjäd­ring­en är väl­digt mjuk och fin, kan verk­li­gen kö­ra rakt över all­ting. Bara att klip­pa på när det är ett sten­par­ti, be­rät­ta­de Joc­ke Ot­tos­son, som dock kon­sta­te­ra­de att fjäd­ring­en ibland bott­nar ur för ho­nom ef­ter hopp i dju­pa hålor. Han väger 92 ki­lo ut­an ut­rust­ning och ef­tersom vi ro­te­ra­de kon­stant mel­lan ho­jar­na har vi in­te job­bat vi­da­re med fjäd­ring­en för nå­gon mo­dell, det är vik­tigt att kom­ma ihåg.

KTM 350 EXC-F har li­te av sam­ma mam­ma som Husqvarna FE 250. Husqvarna sål­des 2013 till Pi­e­rer In­du­stri­es AG, som köp­te Hu­sa­berg ett an­tal år ti­di­ga­re, men ock­så

HUSQVARNA FE 250 HAR OLI­KA MAPP­NING­AR OCH FLERLÄGES TRAC­TION CON­TROL.

äger 51 pro­cent av KTM. Mär­ke­na har oli­ka led­ning, men de­lar av för­klar­li­ga skäl ut­veck­lings­kost­na­der och kom­po­nen­ter i så stor grad det är möj­ligt. Som du för­står är käns­lan i de två ho­jar­na snar­lik.

KTM 350 EXC-F har en fan­tas­tiskt fin mo­tor. Mjukt fint re­gis­ter och det känns som att det går att dra var­je väx­el rik­tigt långt. På en­duro­ba­nan be­ty­der det att du be­hö­ver väx­la mer säl­lan och att om du har ”fel” väx­el ut ur en sväng, el­ler när du kom­mer fram till en ste­nig bac­ke, finns än­då ef­fekt ut­an att du tap­par tid.

– Den känns myc­ket mer lätt­körd än Husqvarna tack va­re att det är mer vrid, kon­sta­te­rar Joc­ke över en piz­za ef­ter sista kör­pas­set.

– Be­hö­ver in­te var­vas, man kan åka mer på vrid­mo­men­tet.

Det känns som väl­digt ”la­gom” med ef­fekt för de fles­ta test­fö­ra­re. Kopp­ling och väx­ellå­da fun­ge­rar helt per­fekt, in­sprut­ning­en li­kaså. En myc­ket im­po­ne­ran­de mo­tor och att mo­del­len dess­utom är lät­tast i testet im­po­ne­rar ock­så, trots att mo­torn rim­ligt­vis väger nå­got mer än på Husqvar­nan.

Den lå­ga vik­ten bi­drar till att ho­jen känns väl­digt lätt, rapp och smi­dig, ett klart steg upp jäm­fört med för­ra ge­ne­ra­tio­nen. Kör­ställ­ning­en pas­sar ock­så test­fö­rar­na bra, det skil­jer å and­ra si­dan myc­ket li­tet mel­lan des­sa fy­ra mo­del­ler.

Även här im­po­ne­rar fjäd­ring­en med WP Xplo­re 48 fram och KTM WP Xplo­re PDS bak. Den är i grundut­fö­ran­de in­te rik­tigt li­ka mjuk som Husqvarna, vil­ket dels kan för­kla­ras med att KTM an­vän­der en bak­stöt­däm­pa­re ut­an län­kage, men sam­ti­digt me­na­de Mor­gan att han bott­na­de ut KTM:EN på fler plat­ser än med Husqvar­nan. För- och nack­de­lar med PDS kan dis­ku­te­ras på tu­sen­tals fo­rum­si­dor men vi tyc­ker att det kan ko­kas ner till för­de­lar i form av att du slip­per ett län­kage som kan fast­na när du ska över stoc­kar och en för­del i fär­re rör­li­ga de­lar som krä­ver ser­vice och un­der­håll.

Som till­be­hör till KTM 350 EXC-F finns sam­ma mapswit­ch och trac­tion con­trol som till Husqvarna FE 250, den ut­rust­ning­en är stan­dard på KTM:S Six Days-mo­del­ler.

BETA RR 2T 300 har li­ka myc­ket musk­ler som KTM 350 men ma­ski­nen är en helt an­nan ka­rak­tär. Mo­torn är enormt stark i bot­ten, vil­ket syns tyd­ligt när du tit­tar på ef­fekt­gra­fen läng­re fram i testet. Ka­rak­tä­ren är dock på gott och ont. Den är ex­tremt kul att kö­ra

SOM TILL­BE­HÖR FINNS SAM­MA MAPSWIT­CH OCH TRAC­TION CON­TROL SOM TILL HUSKYN.

BETA RR 2T 300 Två­takts­smäl­lan som regerar bå­de E3 och i Ex­trem enduro. TEXT MAG­NUS JO­HANS­SON FOTO VESA KO­IVU­NEN HUSQVARNA FE 250 Mind­re sma­kar en­ligt kon­nos­sö­rer mer. Ex­plo­sivt pa­ket! KTM 350 EXC-F Den per­fek­ta kom­pro­mis­sen el­ler bara trist som Mel­lan­mjö

SHERCO 450 SEF-R Stor. Stör­re. Störst. Kan man nå­gon­sin ha för myc­ket ef­fekt?

Re­dak­tio­nens en­du­ro­nöt­ter ha­de ett par bra da­gar i sko­gar­na om­kring Karlsko­ga.

Mor­gan ut­fors­kar luft­rum­met med nya Beta RR 2T 300. En mo­tor­cy­kel som gil­lar att hop­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.