KOM IGEN, DET ÄR BARA ATT GE MER GAS!

Bike: X-Bike - - Test -

men det känns li­te som att ha en osäk­rad hand­gra­nat i nä­ven. Ex­plo­siv men om du slin­ter kan du få smisk av ett par stöd­di­ga tal­lar. Det här är en ma­skin som verk­li­gen känns som att den vill upp på bak­hju­let. Det är lätt att lyf­ta upp fram­hju­let för att ta dig över en stock el­ler för att hop­pa. Att mo­del­len är po­pu­lär bland al­la som kör ex­trem enduro för­vå­nar oss in­te. Det en­da är väl att den där ex­pan­sions­kam­ma­ren ten­de­rar att väl­digt lätt bli buck­lig vid kra­scher.

Men li­ka skoj som vi har med Be­tas två­takts­mons­ter, li­ka tröt­ta blir vi ock­så. Även om den styr fint och är lätt tröt­tar mo­torns ex­plo­si­va ka­rak­tär ut oss mo­tio­nä­rer. Vi som in­te är va­na vid två­tak­ta­ren kör nog ock­så of­ta en väx­el för lågt. Det le­der till pro­blem med tap­pat grepp och att ho­jen spin­ner loss. Det här är en ma­skin som krä­ver till­vänj­ning.

– Jag gil­lar verk­li­gen mo­torn kon­sta­te­rar Joc­ke Ot­tos­son, som även kör Beta 300 pri­vat.

– Den är stark, har en fin ef­fekt­kur­va som är lätt att do­se­ra, jämn och fin i re­gist­ret.

Vi and­ra som in­te är li­ka va­na vid ka­rak­tä­ren kon­sta­te­rar att med så myc­ket ef­fekt i en lätt mo­tor­cy­kel med brant ef­fekt­kur­va gör det ock­så lätt att be­gå miss­tag.

Mo­del­len upp­levs som väl­digt lätt och lek­full, styr fint in i sväng­en. Vikt­mäs­sigt är ju KTM 350 EXC-F fak­tiskt lät­ta­re men än­då upp­levs Beta som snäp­pet lät­ta­re. Men det är in­te bara av go­do, Beta RR 2T 300 blir ock­så mer oro­lig när det är ste­nigt. Det är som att den när­mast dan­sar ovan­på me­dan fyr­tak­tar­na be­hål­ler sitt lugn över ste­nar­na.

Fjäd­ring­en fun­ge­rar bra även om vi ran­kar Husqvarna och KTM nå­got hög­re, sam­ti­digt ska­dar det in­te att åter­i­gen på­pe­ka att vi in­te job­bat ige­nom fjäd­ring­en to­talt i det­ta test. Beta har även en 300-mo­dell kal­lad Ra­cing som kom­mer med fi­na­re fjäd­rings­kom­po­nen­ter. Sväng­ra­di­en på ho­jen är väl­digt be­grän­sad, vil­ket känns li­te onö­digt.

Kör­ställ­ning­en pas­sar oss som är kring 180 cen­ti­me­ter bra, Jo­a­kim som mä­ter över 190 tyc­ker att den är i mins­ta la­get. Där­e­mot in­stäm­de vi al­li­hop i att väx­el­pe­da­len är nå­got lång, vil­ket gör den li­te svår att kom­ma åt.

MEST MUSK­LER HAR så klart Sherco 450 SEF-R och den väger ock­så mest. Här hand­lar det verk­li­gen om en ma­skin för män med li­ka hå­rig bringa som Chew­bac­ca och bi­ceps li­ka kraf­ti­ga som vi van­li­ga har lår­musk­ler. Kort sagt: Den går som ett troll på sy­ra.

MO­DEL­LEN ÄR PO­PU­LÄR BLAND AL­LA SOM KÖR EX­TREM ENDURO. VI FÖR­VÅ­NAS IN­TE ÖVER DET.

På ba­nan i Öfal­la nju­ter man av att all­tid ha mer än till­räck­ligt med ef­fekt upp­för sand­bac­kar­na, men på den taj­ta ba­nan vi kör i Kvin­ners­ta ut­an­för Öre­bro blir ef­fek­ten be­grän­san­de och rent ge­ne­rellt tröt­tar den ut fö­ra­ren snabbt. Vem be­hö­ver egent­li­gen en 450 i en­du­ro­spå­ret? Ja, för­u­tom Joc­ke Ljung­gren då. Kör du där­e­mot även grus­väg el­ler an­nat bus så är en 450 klock­ren, an­nars känns det som over­kill.

Mo­torn är rå men in­sprut­ning­en fun­ge­rar bra och re­gist­ret är fint. Sherco var den en­da mo­del­len där vi lyc­ka­des mis­sa en väx­el, mel­lan et­tan och två­an.

Även om vik­ten är he­la 14 ki­lo mer än för KTM 350 EXC-F upp­levs det in­te som li­ka myc­ket när du väl är i spå­ret. Ki­lo­na är väl göm­da även om de finns där. Väl­ba­lan­se­rat och berg­sta­digt chas­si.

Vi har där­e­mot li­te svårt att kom­ma över- ens med fjäd­ring­en som upp­levs som all­de­les för hård ini­ti­alt, vil­ket gör att den slin­ter på ste­nar­na.

ALLT KO­KAS NER till sin es­sens när vi av­slut­nings­vis kör en kort slinga på tid. Mo­del­ler­na är så klart oli­ka pas­san­de be­ro­en­de på ter­räng, men här blir in­tryc­ken från samt­li­ga ba­nor tyd­li­ga.

In­te ens Jo­a­kim som har en Beta 300 pri­vat är snab­bast med två­taktska­ra­mel­len. Vi äls­kar lju­det (och dof­ten) men även om den be­vis­li­gen är bra val för ex­trem enduro krä­ver den ock­så myc­ket in­vänj­ning för att en mo­tio­när ska kun­na få ut max av ma­ski­nen.

Sherco 450 SEF-R är li­te av sam­ma sak, även om den är myc­ket tryg­ga­re. Mo­torn är ett rik­tigt mons­ter och som vi kon­sta­te­ra­de ti­di­ga­re är den när­mast svår­körd för att den har så myc­ket ef­fekt. Om du kan han­te­ra den är sa­ken där­e­mot en an­nan. Och kul är det ga­ran­te­rat.

Bäs­ta va­let för dig som pre­cis bör­jat kö­ra enduro, el­ler kört någ­ra sä­song­er, är istäl­let en 350. Lätt­han­ter­lig och med myc­ket ef­fekt i ett brett re­gis­ter som in­te tröt­tar ut dig som fö­ra­re. En 250 kan kanske gö­ra dig än­nu snab­ba­re om du är duk­tig men med risk för att den mer ag­gres­si­va kör­ning­en ock­så tröt­tar ut dig mer.

LÅNGA DA­GAR I EN­DU­RO­SPÅ­RET GER OSS SVAR.

Le­kan­de lätt styr Joc­ke Husqvar­nan med ga­sen. Inga hin­der blir hin­der - när man kan kö­ra.

"Om in­te om ha­de va­rit ha­de jag ab­so­lut va­rit fö­re dig...”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.