SHER­CO 450 SEF-R

Från Da­kar till ett en­du­ro­spår nä­ra dig.

Bike: X-Bike - - Test -

FRANS­KA SHER­CO HAR bli­vit allt­mer po­pu­lärt i vå­ra nor­dis­ka sko­gar de se­nas­te åren i takt med att bå­de re­serv­dels­till­gång­en och täv­lings­re­sul­ta­ten bli­vit bätt­re. Sher­co kör in­te ba­ra en­du­ro ut­an del­tar även i Da­kar-ral­lyt med stor fram­gång med sin RTR 450 Ral­ly.

450 SEF- R har en egen­ut­veck­lad mo­tor med in­sprut­ning från Sy­ner­ject. Den har många eg­na lös­ning­ar, men fun­ge­rar väl­digt bra. Mo­torn blev nå­got mer kom­pakt till 2016 och har få för­änd­ring­ar till 2017. Ny topp och ju­ste­ring för bätt­re smörj­ning är någ­ra ny­he­ter. Även kopp­ling­en har fått bätt­re smörj­ning.

Mo­del­len har map swit­ch ori­gi­nal, en de­talj vi gil­lar och som verk­li­gen känns när du an­vän­der den. Pre­cis som Husqvar­na och KTM har Sher­co ploc­kat bort kic­ken på sin 450 SEF- R. Läg­re vikt så klart men vi gil­lar att ha kick som back­up.

Chas­sit har in­te ba­ra fått ny för­stärkt plast till 2017 ut­an ock­så för­stärkt ram samt viss ju­ste­ring av geo­me­trin. Mer no­ter­bart är dock att tank­stor­le­ken bli­vit stör­re, he­la 9,7 li­ter. Det är en ge­ne­röst till­ta­gen tankvo­lym i det här seg­men­tet.

Till 2017 har även län­ka­get för­bätt­rats ge­nom en stör­re ax­el och bätt­re tät­ning­ar för lag­ren.

MOR­GAN RO­SELL,

SNAB­BAST ÄR SNAB­BAST

HUSQVAR­NA FE 250 är mitt val. Den är lätt och smi­dig, det blir in­te så myc­ket över­rask­ning. Känns som om jag har kon­troll även när jag tokvar­var och det vi­sar sig ju ock­så på varv­ti­den.

JOAKIM OTTOSSON,

LI­VET SKA VA­RA SKOJ

DET ÄR BE­TA RR 2T 300 som jag tyc­ker är mest un­der­hål­lan­de att kö­ra. Mo­torn är fan­tas­tisk och den här ho­jen ger mig mest gläd­je – även om jag skul­le va­ra snab­ba­re med en fyr­tak­ta­re.

MAGNUS JOHANSSON,

EF­FEK­TI­VI­TET ÜBER AL­LES

VISST KAN EN KTM 350 EXC-F näs­tan kän­nas li­te Mel­lan­mjölk i det här säll­ska­pet men det är den mo­tor­stor­le­ken som är bäst för mo­tio­nä­rer, snab­ba varv­ti­der ut­an att bli trött är vad allt hand­lar om.

CHRIS­TER MI­I­NIN,

MO­TOR KAN MAN ALD­RIG HA FÖR MYC­KET UT­AV

DET ÄR IN­TE of­ta som jag kör i en­du­ro­spår, för det mesta är det skogs­hajk som gäl­ler och då kan man ald­rig ha för myc­ket mo­tor att le­ka med. Jag fö­re­drar kort sagt en 450, för att den har mer av allt.

Nå­got hög vikt och för svens­ka en­du­ro­spår blir mo­torn en be­gräns­ning – om du in­te är en macho man. Sher­con gil­lar ter­räng som lå­ter den sträc­ka ut. EN KOM­PAKT MO­TOR med fin in­sprut­ning och mas­sor med ef­fekt. Upp­levs som li­te rå­a­re än de öv­ri­ga, på gott oc

Här­lig mo­tor med mas­sor med ef­fekt. Väl­ba­lan­se­rat chas­si och stor tank.

Skriv­bor­det ut­bytt mot färg­gran­na ar­bets­klä­der och full at­tack i spå­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.