OM POÄNGTABELLEN

Bike: X-Bike - - Test -

POÄNGTABELLEN ÄR IN­DE­LAD i sek­tio­ner som in­ne­hål­ler oli­ka del­mo­ment vil­ka be­tygs­sätts i en ti­o­gra­dig ska­la,där 10 är högs­ta be­ty­get.

POÄNGTABELLENS TIO STEG tol­kar du en­ligt föl­jan­de. 1 = far­lig, 2 = ic­ke god­känd, 3 = knappt god­känd och 4 = god­känt (det du minst ska för­vän­ta dig). Vi­da­re är 6 = bra, 8 = myc­ket bra och 10 = helt per­fekt. 5, 7 och 9 ut­tryc­ker ny­an­ser mel­lan de po­si­ti­va be­ty­gen. I ron­den Sä­ker­hets­sy­stem be­dö­mer vi po­äng en­ligt föl­jan­de; ABS =2, TC =2, Kör­lä­gen =2. Om sy­ste­men har fle­ra oli­ka lä­gen i re­spek­ti­ve ka­te­go­ri får de en ex­tra po­äng. Kan man dess­utom stänga av Abs-sy­ste­met ges yt­ter­li­ga­re en po­äng. Med kom­plet­ta Sä­ker­hets­sy­stem samt av­stäng­nings­bar ABS ges 10 po­äng.

SIST MEN IN­TE minst har vi Pris­värd­het ef­ter poängtabellen, den på­ver­kar dock in­te re­sul­ta­tet i testet. Här di­vi­de­rar vi an­ta­let test­po­äng med re­spek­ti­ve mo­tor­cy­kels pris sum­me­rat med Un­der­hålls­kost­na­der i ti­o­tu­sen­tal för det ak­tu­el­la te­stut­fö­ran­det. Måt­tet Pris­värd­het in­di­ke­rar hur många test­po­äng du som kö­pa­re får per tio tu­sen kro­nor.

PO­ÄNG

Musk­ler och kraft el­ler höga varv och at­tack. Du väl­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.