RÄD­DA LEDBANDET

Knäska­dor är bland den van­li­gas­te ska­dan för oss som kör ak­tivt bland stoc­kar och sten. Vi har hård­testat samt­li­ga knäskydd.

Bike: X-Bike - - Produkttest -

DE VAN­LI­GAS­TE SKA­DOR­NA in­om motocross samt enduro är just knäska­dor. En­ligt en stu­die ut­förd av Ma­de­le­i­ne Karls­son 2011 var ska­dor mot lår- och un­der­ben det näst van­li­gas­te ef­ter armska­dor. Sta­tisti­ken byg­ger på in­rap­por­te­ra­de ska­dor till Folk­sam, kopp­lat till för­säk­ring­en som hör till li­cen­sen.

En ti­di­ga­re stu­die ge­nom­för­des i sam­band med en Vm-del­täv­ling i enduro och tit­ta­de på ska­dor­na för del­ta­gar­na un­der tio år. Den vi­sa­de att den van­li­gas­te ska­dan var just knäska­dor, 21,5 pro­cent, följt av nyc­kel­bens­brott på 18,5 re­spek­ti­ve hän­der på 15,5.

En an­nan stu­die från den sto­ra endurotävlingen Six Days vi­sa­de att ska­dor mot li­ga­ment var det som var ab­so­lut van­li­gast att in­träf­fa un­der täv­ling­en. Ge­nom att far­ten i enduro är läg­re än i ex­em­pel­vis motocross ser man att det är van­li­ga­re med lå­ge­ner­gi­våld och vrid­våld, lux­a­tio­ner och kors­band fram­för re­na frak­tu­rer.

– När det gäl­ler knäska­dor kan man de­la in dem i två ty­per. Dels ska­dor till följd av di­rekt våld mot knä­skå­len, vil­ket är re­la­tivt ovan­ligt, då Ce-god­kän­da knäskydd skyd­dar bra. Den and­ra ty­pen är vrid el­ler över­sträck­ning av knä­led, be­rät­tar Step­han Fili­powski som är för­bundslä­ka­re vid Svemo.

Ska­dor från vrid el­ler över­sträck­ning kan vi se­dan de­la in tre ty­pis­ka un­der­grup­per: Enkla­re ska­dor som sträck­ning av led­band el­ler en iso­le­rad me­nisk­ska­da. Svå­ra­re ska­dor, som en kors­bands­ska­da, el­ler en kors­bands­ska­da i kom­bi­na­tion med ska­da på led­band el­ler me­nis­ken. 75 pro­cent av al­la ska­dor på främ­re kors­band in­ne­bär ock­så me­nisk­ska­da. Myc­ket svå­ra ska­dor är de som är kom­bi­na­tions­ska­dor. Of­tast är det då ska­dor på bå­de kors­band, in­re led­band och in­re me­nis­ken, vil­ket kal­las för en ”un­hap­py tri­ad” bland lä­ka­re.

Den här ty­pen av ska­dor fö­re­byggs ab­so­lut av att man som fö­ra­re an­vän­der en or­tos, ett knäskydd som ger stöd, men ett skydd i sig är ing­en ga­ran­ti mot att kla­ra sig från ska­dor. Att byg­ga upp mus­ku­la­tu­ren kring knä­le­den är ock­så vik­tigt.

Här har vi tit­tat när­ma­re på oli­ka ty­per av knäskydd som finns på mark­na­den. Allt från Don­joy, som kos­tar som en bätt­re be­gag­nad hoj, till Bil­te­mas in­stegs­va­ri­ant. Al­la skyd­den är Ce-märk­ta, vil­ket in­ne­bär att de kla­rar gräns­vär­de­na för våld mot knä­skå­len. Men det finns in­te nå­got stan­dar­di­se­rat sätt att tes­ta skyd­dens möj­lig­het att ta upp vrid­nings­våld.

Vi har test­kört al­la skyd­den ak­tivt un­der en­du­ro­kör­ning och ger dig på de här si­dor­na en in­blick i hur de upp­levs. Myc­ket vik­tigt att på­pe­ka är att skyd­den som är ut­for­ma­de som en or­tos mås­te sit­ta väl­digt tajt för att kun­na hjäl­pa till mot vrid­nings­våld.

TEXT MAG­NUS JO­HANS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.