SÅ FUN­GE­RAR KNÄ­LE­DEN

Bike: X-Bike - - Produkttest -

KNÄ­LE­DEN ÄR TÄM­LI­GEN avan­ce­rad. Den be­står av tre le­der; två le­der mel­lan un­der­ben och lår­ben, en mel­lan lår­ben (fe­mur) och knä­skål (pa­tel­la). Den ska va­ra bå­de sta­bi­li­se­ran­de och ge rör­lig­het. Ett knä kan nor­malt över­sträc­kas fem gra­der och bö­jas 140 gra­der, dess­utom ge ro­ta­tion mel­lan lår­ben och un­der­ben un­der bö­jel­se.

Knä­le­dens sta­bi­li­tet fås till stor del av in­re och ytt­re led­ban­den, me­nis­ken kan man sä­ga ger knä­et dess stöt­dämp­ning me­dan kors­ban­det hål­ler knä­le­den på plats.

Men det är in­te bara led­ban­den som är vik­ti­ga ut­an ock­så de om­kring­lig­gan­de musk­ler­na; den sto­ra fyr­höv­da­de lår­mus­keln (quadri­ci­pes) på lå­rets fram­si­da samt hamst­ring­mus­keln på lå­rets bak­si­da. Stärk gär­na des­sa i fö­re­byg­gan­de syf­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.