Com­pe­ti­tion

Mo­dellå­ret 2017 är fullspäc­kat av helt nya mo­tor­cyklar, en rad tek­niskt för­fi­na­de mo­del­ler och även någ­ra åter­upp­stånd­na.

Bike: X-Bike - - Touring -

En av de sto­ra ny­he­ter­na till 2017 är att Hon­da kom­mer med en helt ny CRF 450, vil­ket hän­der gans­ka ex­akt vart tred­je år. Den sto­ra ja­pans­ka till­ver­ka­ren är känd för att gö­ra mil­da fin­juste­ring­ar av si­na CRF- mo­del­ler men årets ver­sion är re­jält ge­nom­ar­be­tad. En X-ver­sion med en­du­ro­spe­ci­fi­ka­tion finns ock­så. De sto­ra eu­ro­pe­is­ka mär­ke­na KTM och Husqvarna har helt nya en­du­ro­ho­jar och re­jält upp­da­te­ra­de cross­mo­del­ler. En myc­ket in­tres­sant ny­het är att två­tak­tar­na från KTM och Husqvarna är ut­rus­ta­de med en ba­lan­sax­el som har trol­lat bort näs­tan al­la vib­ra­tio­ner från de smatt­ran­de mo­to­rer­na. De två till­ver­kar­na som de­lar tek­nisk platt­form har ock­så för­sett fyr­takts­ho­jar­na med trac­tion con­trol. Ita­li­ens­ka Beta har för­fi­nat bå­de si­na två- och fyrtaktare till i år. Och på tal om två­tak­ta­re får vi ty­värr vän­ta än­nu ett år på den ef­ter­läng­ta­de in­sprut­ning som det ryk­ta­des att KTM höll på att ut­veck­la för se­rie­pro­duk­tion. Den svens­ka im­por­tö­ren av den ex­tremt pris­vär­da och dug­li­ga De­fen­da kom­mer fort­sät­ta er­bju­da sin 250-fyr­takt­sen­du­ro, vars mo­tor är en li­cens­till­ver­kad Hon­da­mo­tor med li­te enkla­re spe­ci­fi­ka­tion än de all­ra se­nas­te CRF- mo­del­ler­na. Det såg mörkt ut ett tag men spans­ka Gas­gas ver­kar ha åter­upp­stått och vi åter­kom­mer till de­ras mo­dell­pro­gram för 2017 i Bike Katalogen om ett par må­na­der. Då kom­mer vi även vi­sa 2017 års mo­del­ler från det ita­li­ens­ka fa­mil­je­fö­re­ta­get TM.

Det är lät­ta­re att tvät­ta fram­fäl­gen om den slip­per bli smut­sig i le­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.