Till­be­hör MIKU­NI AGENT

MC, mo­ped, sko­ter. För­ga­sa­re + de­lar, S&B –K&N fil­ter. Etabl 1972. Sti­bo Mo­tor. Bu­tik: Altar­torpsv. 3, Se­gel­torp. Tel 08-97 40 50 miku­ni@sti­bo­mo­tor.se www.miku­ni.se

Bike: X-Bike - - De Ledande Handlarna - DA­VID JO­HANS­SON SI­MON HAMELIUS

TEXT FOTO

E ➚att han as­fal­te­rat fram­farts­vä­gen till hu­set för att slip­pa grus. En an­nan har kört jor­den runt på mo­tor­cy­kel och en tred­je har kört enduro i många år och just köpt en även­tyrs­hoj, som han nu tyc­ker är gans­ka klum­pig att hands­kas med. Så här kan ett helt van­ligt väl­komst­mö­te un­der en av vå­ra grus­ut­bild­ning­ar i Tou­ra­tech Off­ro­ad School se ut.

Un­der åt­ta num­mer ska jag lä­ra dig det som är vik­ti­gast för att bli bätt­re och säk­ra­re på grus. Och gi­vet­vis ska jag ock­så för­sö­ka lä­ra dig de där trix­en som krävs för att läg­ga fe­ta slad­dar på grus­vä­gar­na.

Men en sak i ta­get, vi mås­te få grunderna rätt. An­nars har det en ten­dens att bli gans­ka dyrt, nå­got jag lär­de mig re­dan som ung men nog in­te rik­tigt för­stod för­rän jag bör­ja­de ar­be­ta som in­struk­tör. Det var först då som

N DEL­TA­GA­RE BE­RÄT­TAR

jag verk­li­gen bör­ja­de fun­de­ra på hur jag kör­de mo­tor­cy­kel och var­för re­sul­ta­ten blev som de blev.

När vå­ra del­ta­ga­re väl­ter och cy­keln blir lig­gan­de på mar­ken är det förs­ta vi gör att dis­ku­te­ra ked­jan av hän­del­ser som fö­re­gick mark­sy­ning­en. In­nan vi ens lyf­ter upp ho­jen har vi, of­tast, till­sam­mans med del­ta­ga­ren listat ut vad som gick snett och tek­ni­ken änd­ras nå­got in­för näs­ta för­sök. Det är så vi kom­mer vi­da­re och blir bätt­re.

Jag vill re­dan nu po­äng­te­ra att det finns många oli­ka sätt att nå ett mål på och in­te all­tid någ­ra säk­ra rätt el­ler fel. Om du gör sa­ker på ett sätt som re­dan fun­ge­rar bra och jag sä­ger nå­got an­nat ska du in­te änd­ra ditt sätt rakt av. Men ta till dig in­for­ma­tio­nen, vrid och vänd på den och hit­ta en tek­nik som pas­sar dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.