MOTORCYKELBRANSCHENS RÄDD­NING FINNS I BACKSPEGELN

Bike - - Intro - ANDREAS JENNERSJÖ, RE­DAK­TÖR

DET HÄR DU håller i han­den är en spe­ci­alut­gå­va av tid­ning­en Bi­ke med fo­kus på den nya ge­ne­ra­tio­nens custom­ho­jar och ret­rotren­den. Myc­ket av ma­te­ri­a­let är så­dant som va­na Bi­ke-lä­sa­re kän­ner igen från ti­di­ga­re num­mer men en hel del är även nytt. Vi som tid­ning har fun­nits med i mo­tor­cy­kel­sväng­en se­dan 1979. Jag själv var in­te ens påtänkt vid det la­get men se­dan jag blev del av Bi­ke-re­dak­tio­nen har jag stän­digt kun­nat lu­ta mig mot den er­fa­ren­het som nu­va­ran­de och ti­di­ga­re med­ar­be­ta­re sam­lat på sig. Det sit­ter även väl­digt myc­ket käns­la för ho­jåk­ning i väg­gar­na på re­dak­tio­nen.

Ef­ter många år av da­lan­de in­tres­se för mo­tor­cyklar och de livssti­lar som de of­ta för­knip­pas med har det hänt nå­got på se­na­re år, nå­got som är svårt att jäm­fö­ra med ti­di­ga­re ske­en­den. När­mast lik­nar det som hän­der nu vad som sked­de i bör­jan av 50- och 60-ta­let när den nya ung­domskul­tu­ren upp­täck­te fri­he­ten som en egen mo­tor­cy­kel el­ler bil in­ne­bar.

DEN HÄR TREN­DEN som vi er­far har åter­i­gen gjort mo­tor­cy­kelåk­ning till en at­trak­tiv livs­stil för fler än hög­farts­dyr­kan­de ad­re­nalinknar­ka­re, sten­hår­da customsnub­bar el­ler kon­ti­nent­kor­san­de tou­ringgub­bar.

Ing­et ont om nå­gon av grup­per­na, det finns nå­got hos samt­li­ga av dem som loc­kar och ut­ma­nar var­je mo­tor­cy­klist. Men det har be­hövts nå­got som ri­ver bar­riä­ren mel­lan dem. Den nya customtren­den el­ler ret­rotren­den har gjort just det. Den har sänkt trös­keln för många som va­rit ny­fik­na på mo­tor­cyklar att ta kli­vet fullt ut och pro­va. Den har ko­kat ner mo­tor­cy­kelåk­ning­en till de all­ra mest grund­läg­gan­de aspek­ter­na; den in­di­vi­du­el­la fri­he­ten att ta dig vart du vill när du vill med li­ka de­lar stil som spän­ning.

Visst lig­ger det nå­got i kri­ti­ken att till­ver­kar­na ut­nytt­jar till­fäl­let att åter­lan­se­ra gam­mal da­te­rad tek­nik som nya mo­del­ler. Den här tren­den för in­te di­rekt ut­veck­ling­en fram­åt, men den gör nå­got som fak­tiskt är vik­ti­ga­re. Den ska­par nya mo­tor­cy­klis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.