Re­dak­tio­nen

Vil­ken är din mo­der­na ret­rofa­vo­rit?

Bike - - Intro -

Tobias Petersson

Chefre­dak­tör 08-736 12 16

Tri­umph Th­rux­ton R. Mo­dern tek­no­lo­gi blan­dat med läc­ker ret­ro­de­sign. En vac­ker mo­tor­cy­kel med mas­sor av kör­gläd­je.

Chris­ter Mi­i­nin

Test­chef 08-736 12 37

Ya­ma­ha XSR 700 där bland­ning­en mel­lan gam­malt och nytt till­ta­lar mig. Se­dan är det vik­tigt att kö­re­gen­ska­per­na känns mo­der­na.

Andreas Jennersjö

Re­dak­tör 08 - 736 12 48

Jag mås­te med­ge att jag är svag för BMW R ni­net. Den är snygg, prak­tisk och det dräl­ler av fi­na ef­ter­mark­nads­pry­lar till mo­del­len.

Stig-ro­ar Martin­sen

Re­dak­tions­chef, Nor­ge 0047 - 40 21 00 60

Jag an­ser att Ya­ma­ha har träf­fat mitt i prick med sin XSR 900. Den är fin att se på och den är rolig att kö­ra.

Ve­sa Ko­ivu­nen

Re­dak­tions­chef, Fin­land 00358 - 400 778 532

Duca­ti Scram­b­ler är min fa­vo­rit ef­tersom den har en cool de­sign och är lätt­körd. När det gäl­ler den här ty­pen av hoj be­ty­der ut­se­en­det allt.

He­le­na Se­ne

Form­gi­va­re

Tri­umph Bon­ne­vil­le T120 ef­tersom den är rik­tigt snygg. Ty­värr finns den in­te i grönt vil­ket är nå­got som jag skul­le va­ra tvung­en att åt­gär­da.

Tobias Bo­vin

Leg. psy­ko­log 076 - 083 76 76

Ut­an tve­kan Duca­ti MH 900 e. And­ra till­ver­ka­res för­sök att byg­ga ret­ro­ho­jar tyc­ker jag of­tast har va­rit oer­hört trå­ki­ga.

Mat Ox­ley

Mo­to GP ex­pert Twit­ter:@ma­tox­ley

Tri­umph Stre­et Twin Bon­ne­vil­le ef­tersom den är sub­til och in­te de­monst­ra­tivt ret­ro till skill­nad från många and­ra ret­ro­cyklar på mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.