Tri­umph Stre­et Scram­b­ler

Stre­et Scram­b­ler er­bju­der bus på grus ut­an att kos­ta skjor­tan.

Bike - - Inhåll - TEXT ANDREAS JENNERSJÖ FOTO ALESSIO BARBANTI / MATTEO CAVADINI

ETT RAPPT BRÖL föl­jer ome­del­bart ef­ter en lätt knyck med hö­ger­han­den, bak­hju­let slad­dar ut li­te väl brett den här gång­en. Fär­den går upp­åt längs en li­ten grus­väg som är en knapp bil­bredd bred. På ena si­dan har jag en jord­vall och på den and­ra en brant slutt­ning ner i en dal­gång. Un­der­la­get är en bland­ning grovt grus och röd jord. Med trac­tion con­trol och ABS av­stängd nju­ter jag i ful­la drag av den vridstar­ka mo­torns mor­ran­de ge­nom det högt drag­na av­gas­sy­ste­met.

Bak­hju­let ha­sar ut igen ef­ter att jag av­kla­rat än­nu en 90-gra­ders böj. Det rö­da dam­met till­tar bakom mig. Jag kan gö­ra det här hela da­gen. Ba­sen i det här byg­get är den för­hål­lan­de­vis ta­ma Stre­et Twin-mo­del­len som lan­se­ra­des ti­digt för­ra året. Men Tri­umph har lyc­kats väl med fö­re­ta­get att få det här att kän­nas som en ny mo­dell. Mo­torn är den­sam­ma, lik­som ra­men och tan­ken. Men med hjälp av ju­ste­rad motor­mapp­ning har till­ver­ka­ren put­tat ner det max­i­ma­la vri­det på 80 newton­me­ter till lå­ga 2 850 varv. Det i kom­bi­na­tion med hög­re sa­del­höjd, sty­va­re stöt­dämp­ning och ett hög­re samt bre­da­re sty­re gör Stre­et Scram­b­ler till en mer en­ga­ge­ran­de mo­tor­cy­kel. Mark­fri­gång­en har ökat nå­got jäm­fört med gam­la Scram­b­lern men sa­del­höj­den är fort­fa­ran­de re­la­tivt låg.

Den hög­re mark­fri­gång­en har Tri­umph åstad­kom­mit ge­nom att gö­ra däm­par­na bak och gaf­feln fy­siskt läng­re. Slag­läng­den är dock fort­fa­ran­de 120 mil­li­me­ter. Ett 19-tums­hjul fram bi­drar även till att gö­ra Stre­et Scram­b­ler li­te res­li­ga­re. Jag skic­kar en tack­sam tan­ke till chas­si­ut­veck­lar­na för det­ta när jag kor­sar en bred bäck som var dju­pa­re än den såg ut. Vatt­net får den tor­ra jor­den att klib­ba fast på de kor­ta plast­skär­mar­na och den lil­la mag­kå­pan. Jag står upp och den drygt 200 ki­lo tunga mo­tor­cy­keln känns för­hål­lan­de­vis trygg un­der mig på det lö­sa un­der­la­get. Fot­pin­nar­na har bätt­re grepp och är nå­got fram­flyt­ta­de för att un­der­lät­ta stå­en­de kör­ning. Här och var lig­ger dju­pa drä­ne­rings­rän­nor ned­gräv­da tvärs över vägen och på­min­ner bryskt om den be­grän­sa­de slag­läng­den i dämp­ning­en.

Stre­et Scram­b­ler är un­der­hål­lan­de även på as­fal­te­ra­de krok­vä­gar. Det fi­na gassva­ret i Tri­ump­hs Ride By Wi­re-sy­stem och de sty­va­re däm­par­na bi­drar till att fli­net hålls på plats näs­tan hela ti­den. En bak­si­da i kör­upp­le­vel­sen är dock att stöt­dämp­ning­en sak­nar käns­lig­het. Stö­tar­na från skar­var och lag­ning­ar i as­fal­ten tröt­tar ut dig i läng­den.

På till­be­hörs­lis­tan finns juster­ba­ra bak­däm­pa­re från Fox men till gaf­feln finns inga ju­ste­rings­möj­lig­he­ter el­ler cartridgeal­ter­na­tiv. Främ­re brom­so­ket från Nis­sin har fått ny de­sign men ska va­ra i prin­cip oför­änd­rat mot det hos Stre­et Twin, käns­lan är klart god­känd. Vid ett stopp tar jag mig tid att bors­ta av mig li­te damm och spa­na in byg­get. Sa­deln är de­lad och på den kor­ta­re bak­skär­men vi­lar en li­ten bön­pall, den kan by­tas mot en pa­ket­hål­la­re i alu­mi­ni­um som föl­jer med som stan­dard. Tan­ken har fått två gum­mis­kydd för knä­na som för tan­kar­na till for­na ti­ders Bon­ne­vil­le-ho­jar.

Det här är en av mark­na­dens mer stil­trog­na scram­blers och för­hopp­nings­vis hit­tar den äga­re som in­te ba­ra gli­der runt i stan. För det går fak­tiskt att läg­ga långa slad­dar på öde grus­vä­gar och att ut­fors­ka gam­la trak­tor­spår ut­an att kö­pa en svin­dyr ad­ven­tu­re­hoj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.