Re­por­tage. Lucky Whe­els

Vi gör ett be­sök på ett ”Do it your­self-ga­rage” i Los Ang­e­les.

Bike - - Inhåll - TEXT HANNA RASMUSON FOTO MAG­NUS AX­ELS­SON

PÅ EN LI­TEN in­ner­gård mel­lan två ga­rage står en stor av­lång bur. Bot­ten är täckt av siff­ror och hela upp­sätt­ning­en står re­do för att an­vän­das un­der hel­gens fest på mo­tor­cy­kel­klub­ben Lucky Whe­els. Hö­nan Court­ney som pic­kar om­kring på mar­ken är kväl­lens till­tänk­ta stjär­na. Det van­kas näm­li­gen “Chic­ken shit bin­go.” En va­ri­ant av Bin­go där de num­mer som Court­ney baj­sar på vin­ner. Inga kons­tig­he­ter.

Lucky Whe­els är in­te di­rekt nå­gon mo­tor­cy­kel­klubb i van­lig be­mär­kel­se – ut­an ett “Do it your­self-ga­rage”. Även om en av grun­dar­na Ty Neff med­ger att det hän­der att folk in­te rik­tigt för­står vad det går ut på.

– Folk ring­er fort­fa­ran­de gans­ka of­ta och frå­gar “gör ni ser­vice på Ya­ma­has?”, då sva­rar jag ba­ra nej, på det här stäl­let gör du ser­vice på Ya­ma­has, sä­ger han. GA­RA­GET STAR­TA­DE SOM en idé mel­lan tre vän­ner, Ty Neff, Jack­son Mcgo­vern och Ca­me­ron Jo­nes. De är al­la upp­väx­ta på lands­byg­den i Texas och har me­kat med mo­tor­cyklar ung­e­fär li­ka länge som de har kört. När de pac­ka­de väs­kan och flyt­ta­de till Los Ang­e­les för att job­ba med film märk­te de dels vil­ket mo­tor­cy­kel­mec­ka sta­den var men ock­så hur svårt det var att hit­ta en bra plats att un­der­hål­la sin hoj på. Strax tog pla­ner­na på ett Diy-ga­rage fart. Må­let var tyd­ligt: att ska­pa en plats där al­la kun­de de­la med sig av sin kun­skap och där även folk som ald­rig ha­de rört en skift­nyc­kel kun­de kän­na sig väl­kom­na.

Upp­läg­get är en­kelt, de som kan mer lär de som kan mind­re. Ty och de and­ra finns vis­ser­li­gen till hands om nå­gon be­hö­ver hjälp men al­la med­lem­mar hjäl­per varand­ra. Ty och de and­ra har lyc­kats med dröm­men att ska­pa ett com­mu­ni­ty där folk vå­gar tes­ta sa­ker. Det är enkla­re än om man gör det själv i sitt eget ga­rage – och bil­li­ga­re än att läm­na in sin hoj på ser­vice hela ti­den. Men Ty me­nar att det ock­så för med sig nå­got mer, som för många kans­ke är det vik­ti­gas­te av allt: det blir myc­ket ro­li­ga­re att kö­ra.

– Jag äls­kar att kö­ra de mo­tor­cyklar som jag själv byggt av de­lar och skött allt un­der­håll på. Du lär kän­na din mo­tor­cy­kel på ett helt an­nat sätt, du kän­ner var­je gupp och hör var­je ljud – för du har rört varen­da bult och varen­da skruv på din hoj. Jag kän­ner mig fak­tiskt ock­så tryg­ga­re, för jag vet vad som fun­ge­rar per­fekt och vad som in­te gör det, sä­ger han.

I prak­ti­ken går ett med­lem­skap till så att du be­ta­lar en av­gift och se­dan får du fri till­gång till ga­ra­get och al­la verk­tyg. Dess­utom hålls det kur­ser och works­hops – som är öpp­na även för ic­ke-med­lem­mar – i allt från att by­ta ol­ja till att svet­sa och de­sig­na en hel mo­tor­cy­kel. Hit­tills har Lucky Whe­els

ung­e­fär 40 med­lem­mar, varav tio är kvin­nor. En del kö­per ett dags­pass och kom­mer in ba­ra för da­gen me­dan and­ra sig­nar upp sig för en må­nad. El­ler ett helt år, som en av klub­bens med­lem­mar Ja­mie Ba­ri­lo­ne.

– Jag blev di­rekt kär i hela idén så jag tyck­te det var li­ka bra, för­kla­rar Ja­mie.

Själv bör­ja­de hon kö­ra mo­tor­cy­kel i hem­sta­ten Mai­ne och när hon flyt­ta­de till LA för li­te drygt ett år se­dan köp­te hon sin förs­ta Har­ley Da­vid­son. En års­mo­dell -92 som hon har kört var­je dag se­dan dess. En mo­tor­cy­kel som hon, om hon in­te mås­te, ald­rig kom­mer gö­ra sig av med.

Ja­mie Ba­ri­lo­nes pap­pa har all­tid kört mo­tor­cy­kel och byggde själv chop­pers i de­ras ga­rage hem­ma i Mai­ne. Men det var var­ken en värld hon kän­de sig väl­kom­men i el­ler var sär­skilt in­tres­se­rad av på den ti­den.

– Det var typ han och hans äld­re bi­ker­kom­pi­sar som bru­ka­de hänga i ga­ra­get, så som ton­å­ring kän­de jag in­te rik­tigt att jag kun­de re­la­te­ra till det där, sä­ger hon.

JA­MIE KUN­DE EN del grund­läg­gan­de un­der­håll in­nan hon an­slöt sig till Lucky Whe­els, men se­dan hon blev med­lem har hon fått stör­re dröm­mar för sin Har­ley.

– I dags­lä­get kör jag en 883 sport­s­ter men jag har hört att det är gans­ka en­kelt att by­ta till en 1200-mo­tor. Det skul­le ge myc­ket mer kraft och gö­ra kör­ning­en ro­li­ga­re i läng­den. Sen skul­le jag vil­ja by­ta ut pe­a­nut-tan­ken jag har mot en stör­re, nu kan jag ba­ra kö­ra elva mil in­nan jag mås­te tan­ka el­ler oroa mig för att få sop­pa­torsk. Jag ha­tar att få slut på ben­sin, sä­ger hon.

Utö­ver en plats där man kan byg­ga om i prin­cip hela sin mo­tor­cy­kel är Lucky Whe­els ock­så en stark com­mu­ni­ty. Förutom fes­ter

och höns­bin­go åker de of­ta på tu­rer till­sam­mans och Ja­mie ser många av med­lem­mar­na som ny­fun­na vän­ner. Till ga­ra­get kom­mer allt från BMW:S, Hon­dor, Guz­zis, Tri­ump­hs och Har­leys.

– Jag tror att det finns ett visst syn­sätt in­om en del mo­tor­cy­kel­kret­sar att man ba­ra ska kö­ra en viss sort. Folk har of­ta väl­digt myc­ket at­ti­tyd när det kom­mer till mo­tor­cyklar och stor­lek på mo­tor. Men här är det in­te så, härom­da­gen var vi ett gäng på 20 per­so­ner som var ute och kör­de – och det var minst sju oli­ka sor­ters mo­tor­cyklar med, be­rät­tar hon.

Se­dan hon blev med­lem har Ja­mie ploc­kat isär sin hoj ett an­tal gång­er, ta­git av och satt på hju­len, dra­git om elen och bytt ol­ja för förs­ta gång­en.

ATT MÄN­NI­SKOR HAR nä­ra re­la­tio­ner till si­na mo­tor­cyklar, re­pa­re­rar dem och ut­för mo­di­fi­ka­tio­ner är vis­ser­li­gen ing­et nytt i sig. In­nan Jack­son Mcgo­vern flyt­ta­de till Los Ang­e­les drev han till ex­em­pel en lik­nan­de mer in­of­fi­ci­ell verk­sam­het i ett ga­rage i Aus­tin. Bi­kers har all­tid sam­lats i varand­ras ga­rage och lå­nat varand­ras verk­tyg. Skill­na­den med Lucky Whe­els är att de öpp­nar upp även för dem som in­te har en na­tur­lig kopp­ling till ho­jar och kän­ner sig obe­kvä­ma med verk­ty­gen.

Lucky Whe­els är dock in­te en­sam­ma om att ha snap­pat upp Diy-tren­den. När idén upp­kom kän­de de till om­kring 10 of­fi­ci­el­la Diy-ga­rage i USA, se­dan de öpp­na­de i de­cem­ber för­ra året har den siff­ran ökat till det dubb­la. Jack­son Mcgo­vern tror att det li­ka myc­ket har att gö­ra med att det finns en all­män Diy-trend i sam­häl­let.

ATT VA­RA SIN egen me­ka­ni­ker för­vand­lar ock­så hela mo­tor­cy­kel­in­tres­set till ett hant­verk och en ut­präg­lad hob­by. Det ska dock sä­gas att det in­te pas­sar al­la. Har du en hoj som är spril­lans ny finns det för­mod­li­gen en bra ga­ran­ti och ra­bat­ter på ser­vice. En mo­tor­cy­kel från 2016 är in­te tänkt att re­pa­re­ras av dess äga­re me­dan en från 70-ta­let of­ta kom­mer med en verk­tygs­lå­da på kö­pet. Där­för har det ock­så fal­lit sig helt na­tur­ligt att det mesta­dels är gam­la ho­jar som rul­lar in på Lucky Whe­els.

– På ett sätt tror jag att jag kör gam­la mo­tor­cyklar just för att jag gil­lar själ­va un­der­hål­let av dem li­ka myc­ket som att kö­ra, an­nars ha­de jag för­mod­li­gen köpt en ny hoj som gick helt fel­fritt, sä­ger Jack­son Mcgo­vern.

Om fem år hop­pas han och de and­ra att Lucky Whe­els finns på fler stäl­len runt om i lan­det. Och Jack­son tror att Diy-ga­ra­gen är här för att stan­na.

– Det är väl in­te helt omöj­ligt att de bör­jar pop­pa upp i Sve­ri­ge snart hel­ler.

n Lucky Whe­els be­står av två ga­rage varav ett har en över­vå­ning med bil­jard­bord och sof­for – som Ty, Jack­son och Ca­me­ron so­vit på ett an­tal nät­ter när det va­rit myc­ket att gö­ra.

n Ut­an­för ga­ra­get på Mis­sion ro­ad. Till väns­ter står The Gre­an Be­an – Lucky Whe­els trog­na van och mas­kot.

n Jack­son re­pa­re­rar ga­ra­gets ho­ri­son­tel­la band­såg som an­vänds till att så­ga till di­ver­se me­tall­de­lar.

n Ja­mie Ba­ri­lo­ne tar med sin Har­ley till ga­ra­get minst en gång i vec­kan, ibland blir det tre.

för allt finns verk­tyg n I ga­ra­get chop­per­byg­gen. till ifrån ked­je­by­ten

n

“Chic­ken shit bin­go”-stjär­nan Court­ney.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.