Ya­ma­ha XSR 900 Abarth

Bike - - Update -

Ya­ma­ha har ska­pat en fa­brikstill­ver­kad café­ra­cer till­sam­mans med ita­li­ens­ka Abarth. Det är en XSR 900 med kol­fi­berkå­por, cli­pon-sty­re och av­gas­sy­stem från Akrapo­vic. To­talt kom­mer 695 ex­em­plar att byg­gas. Prov­kör­ning kom­mer i Bi­ke #6.

NÄR: 1–3 SEP­TEM­BER VAR: GLEMSECK, LEONBERG, TYSKLAND WWW.GLEMSECK101.DE

I SOM­MAR AR­RAN­GE­RAS den 12:e upp­la­gan av Glemseck 101 och som ti­di­ga­re kan be­sö­kar­na vän­tas se någ­ra av Eu­ro­pas bäs­ta custom­byg­gen på plats. Träf­fen kän­ne­teck­nas även av ett sprint­lopp längs en 1/8-mi­le-rak­sträc­ka. I ett Eu­ro­pa där mo­tor­cy­kel­träf­far­na ökar i an­tal just nu är Glemseck 101 en av lång­kö­rar­na och väl värd ett be­sök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.