Held Har­vey 76

Bike - - Gear -

HAR­VEY 76 HAR Ce-god­kän­da skydd, med nam­net D30, som känns till­för­lit­li­ga och som sit­ter på rätt stäl­len. Mo­del­len som är till­ver­kad i mjukt nöt­skinn med sli­tet ut­se­en­de finns i tre oli­ka färg­kom­bi­na­tio­ner i stor­le­kar­na 48–64.

Drag­ked­jor­na på si­dor­na och på ax­lar­na är ven­ti­la­tions­öpp­ning­ar vil­ka fun­ge­rar rik­tigt bra un­der var­ma da­gar. Det som är mind­re bra är att den är tung, drygt 2,5 ki­lo. Den ha­de gär­na fått va­ra fem cen­ti­me­ter läng­re för att slip­pa att rygg­skyd­det tit­tar ut i ryg­gen.

PRO­VAT AV: TOBIAS PETERSSON PRIS: 4 799 KRO­NOR WEBB: WWW.HELD.DE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.