BMW R NINE T Retro­stil i ett strikt tyskt in­gen­jörspa­ket.

Bike - - Test -

BMW R NINE T kom ut på mark­na­den 2014. Fö­re­ta­get såg den väx­an­de ret­rotren­den och be­stäm­de sig för att an­vän­da den väl be­prö­va­de box­er­mo­torn på 1170 ku­bik som driv­li­na när de ska­pa­de Rni­net. Mo­torn är luft/ol­je­kyld och läm­nar 110 häst­kraf­ter. Vrid­mo­men­tet på 116 Nm nås vid 6 000 varv. Eu­ro 4-kra­ven är upp­fyll­da.

Kraftö­ver­fö­ring­en till bak­hju­let sker via kar­dan och hju­let sit­ter på en en­kelsving.

Hjul­stor­le­ken är 17-tum bå­de fram och bak för att ge mo­tor­cy­keln egen­ska­per åt det spor­ti­ga­re hål­let. Fälg­stor­le­kar­na är 3,5 re­spek­ti­ve 5,5-tum i bredd vil­ket ger ett stort ut­bud av däck för mo­del­len.

Fjäd­ring­en fram be­står av en Us­d­gaf­fel med 46 mm di­a­me­ter och en slag­längd på 120 mm. Till års­mo­dell 2017 har den fått ju­ste­rings­möj­lig­he­ter. Däm­pa­ren bak är en­ligt BMW:S prin­cip en centralt pla­ce­rad däm­pa­re som kal­las för Pa­ra­le­ver. Även bak är slag­läng­den 120 mm och däm­pa­ren har juster­bar re­tur och steg­lös fjä­der­för­spän­ning.

Brom­sar­na fram är dubb­la 320 mm ski­vor som knips av 4-kolvsok från Brem­bo och bak sit­ter en 265 mm ski­va. Det finns gott om ori­gi­nal­till­be­hör i ka­ta­lo­gen för den som öns­kar per­so­ni­fi­e­ra sin mo­tor­cy­kel. Allt från av­gas­sy­stem från Akrapo­vic till ma­skin­fräs­ta mo­torkå­por.

VI LE­KER PÅ GRUSPLANEN MED TRAK­TENS A-TRAK­TOR­BUR­NA UNG­DO­MAR.

DEN KLAS­SIS­KA BOX­ER­MO­TORN kom­mer till sin rätt även på en hoj som Rni­net. Den är lätt­han­ter­lig och har ett brett re­gis­ter att job­ba med. Kraf­ten kom­mer ti­digt vil­ket är tack­samt på en mo­tor­cy­kel­typ som den­na.

BMW R NINE T blan­dar då­tid med nu­tid. Sti­len går igen från 60- och 70-ta­let vid förs­ta an­blic­ken. Mo­del­len för­gylls med en­kelsving och trev­li­ga fjäd­rings­kom­po­nen­ter.

IN­STRU­MEN­TE­RING­EN är tyd­lig och lättav­läst. Has­tig­het och varv­tal i varsitt hus och en färd­da­tor där­e­mel­lan. Bland­ning mel­lan nytt och gam­malt.

BROM­SAR SOM im­po­ne­rar. Lätts­do­se­ra­de och med bra käns­la. Testets kor­tas­te broms­sträc­ka. En­dast 37,93 me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.