TRI­UMPH TH­RUX­TON R Full­ma­tad med mo­der­ni­te­ter i ett ret­rochas­si.

Bike - - Test -

KRAFTPAKETET HOS TH­RUX­TON R be­står av en 1200-ku­biks pa­ral­lell­twin. Den åt­ta-ven­ti­la­de mo­torn läm­nar 97 häst­kraf­ter vid lå­ga 6 750 varv och ett max­i­malt vrid­mo­ment på 112 newton­me­ter vid 4 950 varv. Vrid­mo­men­tet är hela 62 pro­cent hög­re än fö­re­gå­en­de mo­dell.

Över­fö­ring­en av kraft från mo­tor till bak­hjul sker via ked­ja.

Dämp­ning­en fram sköts av en 43 mm Usd-gaf­fel från Sho­wa och bak av dubb­la däm­pa­re från Öh­lins. Ful­la ju­ste­rings­möj­lig­he­ter gäl­ler bå­de fram och bak.

Fle­ra oli­ka körlä­gen finns att väl­ja på; Ro­ad, Rain och Sport. Gas­re­gle­ring­en sker via väl­pro­gram­me­rad Ride By Wi­re.

Hjul­stor­le­ken är även här 17-tum fram och bak. Dock är den 32-ek­ra­de fäl­gen bak en­dast 5-tum bred vil­ket ger en däcks­di­men­sion på 160/60-17. Fram är det nor­ma­la 120/70-17 som gäl­ler.

Chas­si­geo­me­trin på papp­ret är åt det vas­sa­re hål­let med en gaf­fel­vin­kel på 22,8 gra­der och ett för­språng på 92 mil­li­me­ter. Även hjul­ba­sen på 1 415 mil­li­me­ter är ett tec­ken på vad brit­ter­na öns­kar åstad­kom­ma med den­na mo­tor­cy­kel.

Brom­sar­na är ge­nom­gå­en­de häm­tat ur Brem­bos sor­ti­ment. 4-kolvso­ken, hu­vud­cy­lin­dern och de 310 mm sto­ra ski­vor­na kom­mer från Ita­li­en. Bak sit­ter en 210 mm ski­va med ok från Nis­sin.

N Kör­ställ­ning­en ger möj­lig­het att kry­pa ihop re­jält.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.