YA­MA­HA XSR 900 Lek­full kam­rat med as­so­ci­a­tio­ner till då­tid.

Bike - - Test -

XSR 900 HAR en tre­cy­lind­rig 847-ku­biks kraft­käl­la med Ya­ma­has cross­pla­ne­tek­nik. Den väts­ke­kyl­da rad­mo­torn med 4-ven­ti­ler per cy­lin­der upp­ges ge 115 häst­kraf­ter vid 10 000 varv vil­ket stäm­mer väl över­ens med vå­ra upp­mät­ta 108,4 på bak­hju­let.

De Iso­ni­te-be­lag­da rost­fria ven­ti­ler­na bi­drar till ett ju­ste­rings­in­ter­vall på hela 4 200 mil.

Även Ya­ma­han har en tra­di­tio­nell sving­arm och över­fö­ring­en av kraf­ten sker med hjälp av ked­ja.

Fjäd­ring­en fram är en 41 mm Us­d­gaf­fel med 137 mm fjäd­rings­väg. Den är ställ­bar i re­tur­dämp­ning­en och för­spän­ning­en. Sing­eldäm­pa­ren bak er­bju­der 130 mil­li­me­ters slag­längd och går att ju­ste­ra i fjä­der­för­spän­ning och re­tur.

En av Ya­ma­hans ut­mär­kan­de chas­si-egen­ska­per av­ser ned­lägg­nings­vin­kel. Med 50 gra­ders ned­lägg in­nan nå­got ska skra­pa i vi­sas att XSR 900 min­sann tål hård kör­ning.

Hjul­stor­le­kar­na är 17-tum fram och bak och fälg­bred­der­na är 3,5 re­spek­ti­ve 5,5-tum.

Tre oli­ka körlä­gen er­bjuds och be­nämns; A, B och Stan­dard där A ger nå­got ag­gres­si­va­re gas­re­spons. För­med­ling­en mel­lan gashand­tag och in­sprut­ning sker via Ride By Wi­re.

Även trac­tion con­tro­len er­bju­der tre lä­gen. Ett för mer in­grepp och ett för mind­re samt ett lä­ge där sy­ste­met är helt av­stängt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.