DUCA­TI SCRAM­B­LER FLAT TRACK PRO

Käns­la häm­tad från Flat track-ra­cing­en i Ame­ri­ka.

Bike - - Test -

SCRAM­B­LER SÅG LJU­SET på mark­na­den förs­ta gång­en för­ra året och blev en suc­cé runt om i värl­den. Mo­torn har dock sitt ur­sprung ti­di­ga­re än så, näm­li­gen från den be­prö­va­de Mons­ter 800:an. V-twin­nen är på 803 ku­bik och har måt­ten 88 mm borr­ning och 66 mm slag­längd. Trim­nings­gra­den är mil­da­re i Scram­blerut­fö­ran­det än den var i Mons­ter. Bland an­nat har kam­mar­na om­ar­be­tats för ett lin­jä­ra­re re­gis­ter. I vå­ra bänk­mät­ning­ar nås 68,7 häst­kraf­ter på hju­let vid 8 500 varv, vil­ket stäm­mer bra över­rens med den an­giv­na ef­fek­ten från fa­bri­ken.

Mo­torn har en sex­ste­gad väx­ellå­da och an­vän­der en fler­ski­vig våt­kopp­ling med slir­funk­tion.

Ra­men är av stål och av fack­verkstyp på typiskt Duca­ti­manér. Ge­o­me­trin till­hör testets spor­ti­ga­re med 24 gra­ders styr­vin­kel, 112 mm för­språng och 1 445 mm hjul­bas.

FJÄDRINGSKOMPONENTERNA KOM­MER FRÅN ja­pans­ka Kay­a­ba. Fram sit­ter en Usd-gaf­fel som Duca­ti är en­sam­ma om att ha i tes­tet. Bak är det en sing­eldäm­pa­re som gör job­bet. En­dast bak­däm­pa­ren har ju­ste­rings­möj­lig­het och det med fjä­der­för­spän­ning. Fjäd­rings­vä­gen är långa 150 mm bå­de fram och bak.

Brom­sar­na kom­mer från Brem­bo och har Abs-sy­stem som går att stänga av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.