Bi­ke tes­tar lju­set på al­la mo­tor­cyklar

Bike - - Test -

Vi mä­ter bå­de räck­vidd och bredd på ljus­käg­lan men ock­så ljus­styr­kan vid ett an­tal punk­ter. To­talt in­ne­hål­ler var­je mät­ning 15 mil­jo­ner mät­vär­den. Ka­me­ran som mä­ter lju­set har ett op­tiskt fil­ter, vil­ket gör att dess spektra­la käns­lig­het lig­ger nä­ra ögats, det vill sä­ga att ljus­bil­den vi ri­tar upp ovan verk­li­gen är vad ditt öga kan upp­fat­ta.

Bi­ke är den en­da mo­tor­cy­kel­tid­ning­en som mä­ter lju­set. För oss är det­ta en vik­tig test­punkt då vi har kor­ta da­gar bå­de un­der vår och höst i Sve­ri­ge. Bra ljus är en sä­ker­hets­de­talj!

För and­ra tid­ning­ar läng­re sö­derut har lju­set möj­ligt­vis mind­re be­ty­del­se. Ef­ter många års ar­be­te med ljus­testet kan vi kon­sta­te­ra att det skil­jer otro­ligt myc­ket mel­lan oli­ka mo­del­ler. Som re­fe­rens från bil­värl­den kan vi näm­na att en Vol­vo V70 har ett halv­ljus som räc­ker 76 me­ter och ett hel­ljus som når 235 me­ter. Bäs­ta upp­mät­ta halv­ljus för mo­tor­cyklar är hit­tills 119 me­ter. (BMW R 1200 RT) och hel­ljus 194 me­ter (BMW K 1600 GT, 2011).

n Jämn kamp än­da in på mål­lin­jen, tjuv­nyp är tillå­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.