Mo­to Guz­zi 850 Be­to 1975

Bike - - Reportage -

DEN HÄR CAFÉ­RA­CERN bygg­des på grun­den av Mo­to Guz­zis 850T från 1975. Alan Stul­berg be­rät­tar att de vil­le att lin­jer­na hos de­tal­jer­na skul­le kny­ta an till varand­ra, med star­ten i den sto­ra bromstrum­man fram.

De ha­de hit­tat en fram­broms till en Ya­ma­ha TZ 750 som de tyck­te var så pass snygg att res­ten av mo­tor­cy­keln för­tjä­na­de att byg­gas runt den. Till brom­sen mon­te­ra­des en gaf­fel från en Su­zu­ki GSX­R 750, att få ihop bi­tar­na var in­te det enk­las­te.

Sving och bak­däm­pa­re kom­mer från en Duca­ti 999. Tan­ken och sä­tet är hand­knac­ka­de. För­ga­sar­na har stop­pats in i ra­men för att ge mer knäut­rym­me, ett van­ligt pro­blem på äld­re stor­ku­bi­ka­re från Mo­to Guz­zi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.