Däck­prov. Dunlop Sportsmart2 Max

Vå­rens säms­ta vä­der ger yp­per­li­ga möj­lig­he­ter till däck­tes­tan­de i al­la ty­per av fö­re.

Bike - - Innehåll - TEXT CHRIS­TER MI­I­NIN FO­TO DUNLOP

Spor­tigt lands­vägs­däck prov­körs i ty­piskt vår­vä­der.

MED KUN­SKAP FRÅN Dun­lops Vm-vin­nan­de en­du­ran­ce ra­cing­pro­gram har fö­re­ta­get ta­git fram näs­ta ge­ne­ra­tions sport- och sport­tou­ring­däck för mo­tor­cyklar. Däc­ket som rik­tar in sig mot spor­ti­ga lands­vägs-knut­tar be­nämns Dunlop Sports­mart 2 Max och är även tänkt att fun­ge­ra för enkla­re typ av banåk­ning.

JAG FICK MÖJ­LIG­HE­TEN att tes­ta des­sa däck i de mest va­ri­e­ran­de väg­lag och tem­pe­ra­tu­rer un­der ti­dig vår i Frank­ri­ke. Väd­ret var minst sagt om­väx­lan­de med bå­de regn, ha­gel, sol och vind. Tem­pe­ra­tu­ren pend­la­de mel­lan 2 och 12 plus­gra­der.

Däc­ket är tänkt som er­sät­ta­re till ti­di­ga­re Sports­mart 2 och det ska ha för­bätt­rats på ett stort an­tal punk­ter. Främs­ta fo­kus har va­rit att be­hål­la de spor­ti­ga kö­re­gen­ska­per­na och för­bätt­ra ma­növrer­bar­he­ten yt­ter­li­ga­re. Dess­utom har det job­bats hårt med att öka feed­bac­ken un­der ned­lägg sam­ti­digt som våt­grep­pet för­bätt­rats.

Un­der vår prov­kör­ning på lands­väg fick jag onek­li­gen till­fäl­le att kö­ra i al­la ty­per av för­hål­lan­den, då det om­gå­en­de bör­ja­de att reg­na när vi åk­te iväg. Den kal­la och vå­ta as­fal­ten var dock ing­et att oroa sig för då bå­de våt­grepp hos däc­ket och egen­ska­pen att snabbt nå ar­betstem­pe­ra­tur fick mig att kän­na mig trygg. Grep­pet fanns där och kör­ning­en fun­ge­ra­de klan­der­fritt även ge­nom par­ti­er där bac­ken bli­vit vit av ha­gelsku­ren vi nyss pas­se­ra­de.

UN­DER EF­TER­MID­DA­GEN ER­BJÖDS möj­lig­het för mer avan­ce­rad test­verk­sam­het då vi fick möj­lig­het att kö­ra på fa­bri­kens eg­na test­ba­na Mi­re­val. Även här blev det go­da för­ut­sätt­ning­ar för att se hur väl fak­tab­la­dets upp­gif­ter stäm­de över­rens med verk­lig­he­tens upp­le­vel­ser.

In­led­nings­vis var ba­nan blöt men snabbt upp­tor­kan­de vil­ket gjor­de att det blev någ­ra lug­na in­le­dan­de varv. Våt­grep­pet var bra och re­dan ef­ter ett kört varv fanns till­räck­ligt med grepp för att käns­lan skul­le in­fin­na sig. Även när tem­pot höj­des allt­ef­tersom ba­nan tor­ka­de upp bi­be­hölls käns­lan och feed­bac­ken från däc­ken. Fram­däc­ket för­med­la­de kon­tak­ten med as­fal­ten på ett myc­ket bra sätt och styr­käns­lan var god. Bak­däc­ket där­e­mot or­ka­de inte stå emot kraf­ten från mo­torn, när trac­tion controlen var av­stängd. Un­der nor­mal kör­ning höll det i fint men un­der press slad­da­de däc­ket re­jält. Dock på ett kon­trol­le­rat sätt med bra käns­la. När däc­ket bör­ja­de slad­da sked­de det­ta mjukt och ut­an över­rask­ning­ar. Sports­mart 2Max rik­tar främst in sig mot ga­tåk­ning och den upp­gif­ten kla­rar den väl. Finns i de van­li­gas­te di­men­sio­ner­na in­om sport­hoj och sport­tou­ring-ka­te­go­ri­er­na. Pris (120/70-17) från 1 650 kro­nor och (190/55-17) från 2 485 kro­nor.

N Gat­däck för al­la ty­per av vä­der och tem­pe­ra­tu­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.