Produkttest. Halskragar

Vil­ken hals­kra­ge som helst är bätt­re än ing­en hals­kra­ge. Det är en li­ten in­ve­ste­ring för att hål­la dig varm och frisk i de kal­la vår­vin­dar­na. Vi har tes­tat 15 oli­ka för att hjäl­pa dig hit­ta just din fa­vo­rit.

Bike - - Innehåll - TEXT STIG-RO­AR MARTIN­SEN FO­TO STIG-RO­AR MARTIN­SEN, SI­MON HAMELIUS

Test av 15 halskragar i april­vä­der för att gui­da dig till rätt köp.

SOM MO­TOR­CY­KLIST KÄN­NER du sä­kert till den ky­li­ga luf­ten som smy­ger sig in via hal­sen och ner över brös­tet. När det gäl­ler den kal­la vå­ren, den ti­di­ga mor­go­nen el­ler sent på kväl­len när so­len har slu­tat vär­ma är det guld värt för res­ten av krop­pen att ha en hals­kra­ge. Den är fak­tiskt vik­ti­ga­re än man kan tro. Den kan hjäl­pa dig att hål­la vär­men när du be­stäm­mer dig för att kö­ra yt­ter­li­ga­re någ­ra mil och hål­ler du dig varm får du bätt­re flyt i kör­ning­en. Jag vill på­stå att du blir en bätt­re fö­ra­re om du har en hals­kra­ge.

Med tan­ke på an­vänd­bar­he­ten är pri­ser­na på halskragar rim­li­ga. Ur­va­let är stort och det kan va­ra svårt att hit­ta den op­ti­ma­la. Just där­för har vi satt ihop det­ta produkttest med de fles­ta mär­ke­na som finns på mark­na­den. Många till­ver­ka­re har oli­ka mo­del­ler i sitt ut­bud. VI HAR TES­TAT samt­li­ga mo­del­ler un­der vå­ren när tem­pe­ra­tu­ren le­gat mel­lan åt­ta och tolv gra­der. Jag har kört med skinn­jac­ka och un­der­ställ ut­an hög hals och känt på halskra­gar­nas för­må­ga att be­grän­sa vär­me­för­lust sam­ti­digt som jag tit­tat på hur prak­tis­ka och kom­for­tab­la pro­duk­ter­na är. Mitt i som­ma­ren är be­ho­vet mind­re av vär­me än på vå­ren och hös­ten och då an­vän­der de fles­ta en enkla­re halsvär­ma­re, med en mer ro­bust i be­red­skap.

En bra hals­kra­ge ska hind­ra ky­lig vind från att kry­pa in un­der skinn­stäl­let el­ler jac­kan samt ha god pass­form och va­ra en­kel att ta på. Här är det skill­na­der mel­lan pro­duk­ter­na. En del är mer ge­nom­tänk­ta än and­ra. Hal­sen är en cen­tral del för blod­ge­nom­ström­ning­en så se till att hit­ta en be­kväm och varm hals­kra­ge som pas­sar just dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.