DE SOM KÖ­PER ORDENTLIG UTRUSTNING BOR­DE PREMIERAS.

Bike - - Ledare - TO­BI­AS PE­TERS­SON, CHEFREDAKTÖR

IFÖRRA NUMRET AV Bi­ke ha­de vi vår år­li­ga för­säk­rings­gui­de. Ti­di­ga­re år har vi inte all­tid fått pre­mi­er­na för mär­kes­för­säk­ring men till i år var vi tyd­li­ga och be­gär­de samt­li­ga pri­ser. När vi fick in siff­ror­na strax in­nan läm­ning­en av tid­ning­en be­san­na­des ty­värr mi­na far­hå­gor. Det är inte all­tid bil­li­gast att teck­na en för­säk­ring hos det bo­lag som ta­git på sig upp­gif­ten att le­ve­re­ra för­mån­lig mär­kes­för­säk­ring.

För någ­ra mo­del­ler är det mer än dub­belt så dyrt att väl­ja mär­kes­för­säk­ring­en vil­ket gör det extra vik­tigt för dig som kon­su­ment att läg­ga den tid som be­hövs för att hit­ta en för­mån­lig pre­mie. Det finns själv­klart många pa­ra­met­rar som bo­la­gen tit­tar på, till ex­em­pel var du bor, din ål­der, vil­ken hoj du valt och hur olycks­sta­tisti­ken ser ut för just den mo­del­len. Re­spek­ti­ve för­säk­rings­bo­lag läg­ger oli­ka vikt på de oli­ka pa­ra­met­rar­na.

Om du kör BMW kan du spa­ra re­jält med peng­ar. BMW har sin mär­kes­för­säk­ring hos IF sam­ti­digt som Bmw-klub­ben har ett eget sam­ar­be­te med Sve­dea. Här kan du i många fall minst hal­ve­ra din pre­mie ge­nom att ta ett med­lem­skap för 320 kro­nor i Bmw-klub­ben.

För kon­su­men­ter­nas skull hop­pas jag att för­säk­rings­bo­la­gen som valt att ta på sig upp­dra­get med mär­kes­för­säk­ring­ar tar sig tid att gö­ra en kon­kur­ren­sa­na­lys och ju­ste­rar ner si­na pri­ser.

DET ÄR I dag ba­ra ett få­tal för­säk­rings­bo­lag som be­gär att fö­ra­ren ska ha god­känd skydds­ut­rust­ning för att för­säk­ring­en ska gäl­la. Här bor­de de som väl­jer att in­ve­ste­ra i ordentlig skydds­ut­rust­ning, till ex­em­pel en dyr air­bag-jac­ka, premieras och få en mar­kant läg­re pre­mie. Bra skydds­klä­der kos­tar myc­ket peng­ar för kon­su­men­ten och kan i slutän­den spa­ra en hel del peng­ar för för­säk­ring­bo­la­gen. Per­sonska­dor är myc­ket dy­ra­re än kost­na­den för att re­pa­re­ra el­ler lö­sa in en mo­tor­cy­kel.

Med tan­ke på hur elekt­ro­ni­ken i mo­tor­cyklar ut­veck­lats de se­nas­te åren bor­de även de som kö­per en ny hoj med till ex­em­pel kurv-abs och trac­tion con­trol premieras. Des­sa hjälp­me­del kan hjäl­pa även den bäs­ta fö­ra­ren att und­vi­ka en krasch på det ned­slit­na svens­ka väg­nä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.