Re­dak­tio­nen

Ska du kö­pa ny mo­tor­cy­kel i år?

Bike - - Ledare -

To­bi­as Pe­ters­son

Chefredaktör 08-736 12 16 Ab­so­lut. Som du kan lä­sa i Ga­rage i det­ta numret så har jag bytt ut Aprilia Tu­o­non mot bu­si­ga Husqvar­na 701 Su­per­mo­to. Whe­e­e­la!

Chris­ter Mi­i­nin

Test­chef 08-736 12 37 Just nu vän­tar jag på en Su­per Ad­ven­tu­re 1290 S. Su­get ef­ter en 690 En­du­ro är ock­så be­svä­ran­de job­big. Grusåk­ning häg­rar.

Andre­as Jennersjö

Re­dak­tör 08 - 736 12 48 Ja­je­män. Min tou­ring-kom­pis i tung­vikts­klas­sen ska få ge plats åt nå­got nytt. För­hopp­ning­vis får ni re­da på ex­akt vad snart nog.

Stig-ro­ar Martin­sen

Re­dak­tions­chef, Nor­ge 0047 - 40 21 00 60 Det är re­dan fix­at. Till 2017 kom­mer Yamaha MT-10 SP va­ra min föl­je­sla­ga­re när jag ska ha kva­li­tets­tid av bäs­ta sort.

Ve­sa Ko­ivu­nen

Re­dak­tions­chef, Fin­land 00358 - 400 778 532 Jag skul­le gär­na kö­pa en ny hoj el­ler var­för inte fle­ra. Men ty­värr kom­mer det inte bli nå­got nytt i ga­ra­get i år.

He­le­na Se­ne

Form­gi­va­re

Nej inte i år hel­ler. Jag får ald­rig tum­men ur och tar kör­kort så då känns det dumt att kö­pa en ny mo­tor­cy­kel.

To­bi­as Bo­vin

Leg. psy­ko­log 076 - 083 76 76 Jag har re­dan köpt årets mo­tor­cy­kel och den var ny 1996 (med ABS!). Bi­drar kans­ke till sta­tisti­ken över ny­för­sälj­ning 2018 el­ler 2019.

Mat Ox­ley

Mo­to GP ex­pert Twitter:@ma­tox­ley Jag köp­te en TMAX för­ra året. Jag ska säl­ja min RC30 En­du­ran­ce­ra­cer och kans­ke kö­pa en Ducati Scrambler från 70-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.