Webb­tip­set

Bike - - Update -

www.bi­ke.se/vi­deo/nic­co­loca­ne­pa-pa-natt­varv Se ett varv runt Le Mans-ba­nan ef­ter sol­ned­gång på Gm­t94tea­mets en­du­ran­ce-kit­ta­de Yamaha YZF-R1.

för att hål­la dig från att ba­da di­na dy­ra kol­fi­ber­bi­tar i le­ka­ku­lor­na. Ex­em­pel­vis har HP4 RA­CE 2D-da­ta­log­ger och en in­byggd funk­tion för att skräd­dar­sy in­gri­pan­det från trac­tion con­trol, mo­tor­broms och whe­e­lie con­trol för var­je väx­el. Duca­tis trac­tion con­trol är av se­nas­te snit­tet och be­dö­mer sitt in­grepp med hjälp Boschs sex­ax­liga IMU.

Vik­ten är gi­vet­vis den spring­an­de punk­ten när des­sa två ex­tre­ma mo­tor­cyklar ska jäm­fö­ras. Re­dan här mås­te vi hej­da oss li­te. Ita­li­e­na­ren har ju fak­tisk bå­de fram­och bak­ljus samt allt an­nat som krävs för att rul­la ut på en tur bland oss van­li­ga död­li­ga. Det här me­dan BMW:N är en re­gel­rätt och av­ska­lad bandrä­pa­re. HP4 RA­CE väger in på 171 ki­lo full­tan­kad. Det är till och med lät­ta­re än täv­lings­mo­tor­cyk­lar­na i World Su­per­bi­ke och nä­ra pro­to­typ­ho­jar­na i Motogp.

Här kom­mer dock en ita­li­ensk knock out, 1299 Superleggera har en kör­klar vikt på 167 ki­lo – re­do för ga­tan. Sug på den BMW Mo­tor­rad.

BMW MAT­CHAR DUCA­TIS 215 HÄST­KRAF­TER MED EX­AKT LI­KA MÅNGA.

N BMW:S ny­ut­veck­la­de ram av kol­fi­ber väger fjä­der­lät­ta 7,8 ki­lo en­ligt till­ver­ka­ren. n Duca­tins stub­bi­ga mo­noco­que i kol­fi­ber an­vän­der mo­torn som stor del av den bä­ran­de kon­struk­tio­nen. n Bak­ra­men är även den till­ver­kad av det lät­ta kom­po­sit­ma­te­ri­a­let. Ba

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.