NY LAG OM RATTSURF

Bike - - Update -

TOTALSTOPP FÖR FIPPEL med mo­bil­te­le­fon un­der färd. Det fö­re­slår Trans­port­sty­rel­sen som ut­vär­de­rat det fy­ra år gam­la mo­bil­för­bu­det. Da­gens för­bud mot mo­bil­te­le­fon vid rat­ten har vi­sat sig va­ra re­la­tivt tand­löst. Den va­ga for­mu­le­ring­en att fö­ra­re inte får an­vän­da mo­bi­len så att den in­ver­kar tra­fik­far­ligt, har ba­ra lett till att ett 80-tal per­so­ner fällts för brot­tet.

– Ett ut­tryck­ligt för­bud in­ne­bär att det blir tyd­li­ga­re vad som gäl­ler och lät­ta­re för po­li­sen att se till att reg­ler­na ef­ter­levs, sä­ger The­re­se Malm­ström på Trans­port­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.