Fäng­el­se för fort­kör­ning

Bike - - Update -

EN 57-ÅRIG BRIT­TISK mo­tor­cy­klist gäc­ka­de den lo­ka­la tra­fik­po­li­sen ge­nom stän­di­ga ifrån­kör­ning­ar. Han kör­de sin BMW S1000RR med falsk re­gi­stre­rings­skylt. Till sist blev han dock iden­ti­fi­e­rad ge­nom en ryggsäck han bu­rit vid fle­ra till­fäl­len. Vid sista flykt­för­sö­ket kör­de han dess­utom med sin egen re­gi­stre­rings­skylt. Han åk­te allt­så till sist dit och döm­des till 30 må­na­der i fäng­el­se för mot­sva­ran­de vårds­lös­het i tra­fik och för att ha väg­rat att stan­na.

N Bil­den fö­re­stäl­ler inte den döm­da man­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.