LÅNGLOPPS-KATANA

Klas­sis­ka ra­ce är på ta­pe­ten. Den här Ka­ta­nan har väs­sats för 4-tim­mars på Do­ning­ton Park.

Bike - - Update -

DEN HÄR MO­TOR­CY­KELN ploc­ka­des ihop för täv­ling i En­du­ran­ce Le­gends 4-Hour Ra­ce på Do­ning­ton Park i år. Det är brit­tis­ka Team Clas­sic Suzuki som står ba­kom pro­jek­tet och de har haft upp­back­ning di­rekt från den ja­pans­ka till­ver­ka­ren.

Sti­len är ge­nom­gå­en­de 80-tal men Ka­ta­nan har även kryd­dats med någ­ra mo­der­na de­tal­jer. Ra­men är ny­till­ver­kad men med ori­gi­na­let som fö­re­bild. Det har gjort att vin­keln på styr­hu­vu­det kun­nat ju­ste­ras men även and­ra småänd­ring­ar har gjorts. Bland an­nat har den li­te begränsade mark­fri­gång­en hos en stan­dard Suzuki GSX1000SD Katana bätt­rats på ge­nom en an­nan sving­arms­in­fäst­ning. Gaf­feln och bak­däm­par­na är från väl­kän­da brit­ter­na på K-tech och mag­ne­sium­hju­len kom­mer från Dy­mag. Sving­en är spe­ci­al­be­ställd och mo­torn har ut­rus­tats med ett Big­bo­re-kit.

Ökad slag­vo­lym på 1170 ku­bik, high lift­kam­mar, to­tal re­no­ve­ring samt en upp­sätt­ning Cr-för­ga­sa­re ser till att le­ve­re­ra nog med pre­stan­da för att fö­rar­na Ja­mes Whit­ham, Ste­ve Par­rish och Michael Ne­e­ves ska va­ra kon­kur­rens­kraf­ti­ga un­der lop­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.