Mer vrid­mo­ment, mer dri­van­de kraft

Bike - - Så Funkar Det -

DET FINNS ETT bra ex­em­pel på vrid­mo­ment kont­ra kraft-dis­kus­sio­nen. Det sägs of­ta att die­sel­mo­to­rer ska va­ra bätt­re vid kör­ning med hus­vagn, ef­tersom de har mer vrid­mo­ment. Men är det­ta verk­li­gen sant? En ben­sin­dri­ven BMW 320i pre­ste­rar 210 Nm vid 4250 varv. En die­sel­dri­ven BMW 320D ger 350 Nm från 1750–3000 varv. En skill­nad på 166 pro­cent i vrid me­dan ef­fek­ten är så gott som li­ka, 170 hk vid 6 700 varv för ben­si­na­ren och 177 hk vid 4 000 varv för die­seln. In­tres­sant nog går bäg­ge bi­lar­na un­ge­fär li­ka snabbt, 228 km/h kont­ra 230 km/h. Det­ta åstad­koms ge­nom die­sel­mo­torns ut­väx­ling för väx­ellå­da och slut­väx­el till­sam­mans mås­te va­ra cir­ka 30 pro­cent hög­re än ut­väx­ling­en för ben­sin­mo­torn. Ben­si­na­ren har 2,93 och die­seln 2,12 i ut­väx­ling, en skill­nad på 38 pro­cent. Det­ta med­för även att vri­det från die­sel­mo­torn re­du­ce­ras med mot­sva­ran­de 38 pro­cent på väg från mo­torn till hju­len. Med be­ak­tan på hjuldi­men­sio­ner är driv­kraf­ten mel­lan däck och as­falt 2 003 newton för ben­si­na­ren och 2 417 newton för die­seln. Die­seln är allt­så 20 pro­cent star­ka­re, inte 166 pro­cent. Så vri­det sä­ger inte he­la san­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.