”SKÖNHETEN” BLEV ODJURET

Möt Da­vid Åker­skog som har skrämt upp sin Suzuki LS 650 Savage till oi­gen­känn­lig­het.

Bike - - Bygge - TEXT: NICLAS SJÖQVIST FO­TO: NICLAS SJÖQVIST (GA­RAGE) RO­BERT ”DUDDAN” CLAES­SON (ACTION/UTOMHUS)

TROTS ATT DET re­dan stod en grushoj och en en­duro­ma­skin i ga­ra­get, bör­ja­de Da­vid Åker­skog kän­na ett oe­mot­stånd­ligt sug ef­ter att ut­ö­ka hoj­stal­let. Snart föd­des en idé om hur han skul­le kun­na över­ty­ga bå­de sig själv och flick­vän­nen Ma­til­da om att en ny mo­tor­cy­kel var en livsnöd­vän­dig in­ve­ste­ring.

– Jag sa till tje­jen att vi be­höv­de en hoj att se­mest­ra med men det var egent­li­gen ett byg­ge jag ha­de i ki­ka­ren. Un­der 2010 hittade vi en Suzuki LS 650 Savage på Bloc­ket och slog till. Va­let föll på Savage ef­tersom det är en re­la­tivt mo­dern mo­dell men med ett klas­siskt ut­se­en­de på mo­torn, sä­ger Da­vid Åker­skog.

Ef­ter att Da­vid och Ma­til­da ha­de gjort någ­ra se­mester­re­sor till bland an­nat Öland, Got­land och väst­kus­ten, hör­des en vin­kelslip­ma­skin star­tas i ett ga­rage i Norr­kö­ping. Det var en höst­lik kväll 2012 och det var Sa­va­gens sista dag i li­vet – som ori­gi­nal­hoj.

– Må­let med bygget var att ska­pa ett klas­siskt 60-tals­ak­tigt scram­bler­stuk på ho­jen, i likhet med de som Ste­ve Mc­queen kör i si­na gam­la fil­mer, sä­ger Da­vid Åker­skog.

När vin­tern ha­de pas­se­rat stod en be­tyd­ligt stöd­di­ga­re mo­tor­cy­kel och gläns­te i ga­ra­get. De fles­ta ori­gi­nal­de­lar­na låg vid det la­get och li­pa­de på sop­tip­pen och ha­de er­satts med:

ORI­GI­NAL­DE­LAR­NA HAR DA­VID no­sat upp via vän­ner som har sam­ma in­tres­se för gam­la ho­jar som han själv. Ko­pi­or­na är köp­ta på Ebay. Det klu­ri­gas­te mo­men­tet ge­nom he­la bygget har va­rit mo­di­fi­e­ring­en av bak­hju­let.

– Jag vil­le be­hål­la trum­brom­sen och sam­ti­digt ut­ö­ka hju­lets di­a­me­ter. Lös­ning­en fick bli att le­ta upp en fälg­ba­na i rätt stor­lek och lå­ta ett lo­kalt fö­re­tag ek­ra hju­let, för­kla­rar han.

Bygget har ta­git om­kring 100 tim­mar från bör­jan till slut. Som kro­nan på ver­ket har Da­vid Åker­skog lå­tit be­sik­ta ho­jen och det har bli­vit någ­ra här­li­ga fi­ka­tu­rer i go­da scram­bler­vän­ners lag. En dag bar det av till den lo­ka­la go­kart­ba­nan där en och an­nan

sport­hoj sågs för­svin­na i hans obe­fint­li­ga back­speg­lar.

– Ef­fek­ten är be­tyd­ligt hög­re nu med an­nan för­ga­sa­re och mo­di­fi­e­rat av­gas­rör. Fram­hju­let re­ser lätt från bac­ken om man gör rätt. Det är en väl­digt trev­lig och lätt­körd hoj i sitt nu­va­ran­de ut­fö­ran­de, sä­ger han.

Da­vid Åker­skogs scrambler har be­mötts på vitt skil­da sätt av om­giv­ning­en. Nå­gon frå­ga­de om det är en Puch Da­ko­ta me­dan en sport­hojs­fö­ra­re blev så in­spi­re­rad att han stan­na­de och gick fram för att sy­na ska­pel­sen på nä­ra håll.

– Vis­sa tit­tar inte ens åt ho­jen me­dan and­ra sä­ger att det är den coo­las­te Savage de har sett. Per­son­li­gen är jag rätt nöjd med den som hel­het. Clip-on-sty­ret ser rik­tigt fränt ut när man kör, sam­ti­digt som det går stick i stäv med Scram­bler­stu­ket. Just nu är ho­jen egent­li­gen en hy­brid mel­lan en Scrambler och en caférä­ser, me­nar han.

På att-gö­ra-lis­tan finns yt­ter­li­ga­re någ­ra punk­ter att boc­ka av in­nan Da­vid Åker­skog är helt nöjd med bygget.

– När­mast ska jag för­kor­ta bak­ra­men och mon­te­ra en an­nan sa­del. Dess­utom ska jag by­ta ut fot­pin­nar­na och dess fäst­plat­tor.

Vin­kelsli­pen kom­mer att få job­ba igen med and­ra ord. Ste­ve Mc­queen ler nog från sin him­mel.

N Vin­kelslip och nya de­lar gjor­de den ti­mi­de ja­pa­na­ren elak.

• Bräns­le­tank från Sva­lan (möj­li­gen NV) • Ef­ter­mark­nads­sa­del i 70-tals­stuk • Mo­di­fi­e­rat bak­hjul, 18 tum • TKC 80-däck • Del­lor­to­för­ga­sa­re (från KTM 620) med

ac­cpump • Egen­till­ver­kat av­gas­rör med ljud­däm­pa­re från ef­ter­mark­nads-le­ve­ran­tör • Nya bak­re stöt­däm­pa­re, Öh­linsko­pi­or • Brem­bo fram­broms • Kon­ven­tio­nell ked­ja istäl­let för rem • Ny has­tig­hets­mä­ta­re och nytt clip-on-sty­re • Två tum sänkt fram­gaf­fel

N Knub­bi­ga däck är vik­tigt för sti­len. Gaf­feln är sänkt två tum och upp­sty­vad – en mo­di­fi­e­ring som för­bätt­ra­de kö­re­gen­ska­per­na av­se­värt.

N Tan­ken är tro­ligt­vis från en svensk Sva­lan och den ska inte lac­kas om. Punkt. n Öh­linsko­pi­or och ked­je­kon­ver­te­ring. Nytt driv­pa­ket kräv­des ef­ter trim­ning­en på grund av låg ori­gi­naldrev­ning.

Scram­b­lern triv­des bra på go­kart­ba­nan un­der SMC:S Knix-kurs. Fle­ra sport­hojs­fö­ra­re blev för­vå­na­de.

N Fram­lam­pan är en Ba­tesko­pia som har fått en H4 ha­lo­gen­lam­pa och ett egen­till­ver­kat gal­ler. n Has­tig­hets­mä­ta­ren är ett ebay-klipp och drivs av en varvräk­nar­va­jer från en 70-tals Su­zu­ki­hoj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.