Sho­ei Hor­net Adv

Bike - - Gear -

JAG HAR AN­VÄNT den här hjäl­men i ett par år nu och jag gil­lar den skarpt. Skär­men är lång nog för att ge skug­ga och den är sam­ti­digt styv nog samt ut­for­mad för att va­ra sta­bil i nor­ma­la has­tig­he­ter. Ut­form­ning­en av skär­men är kri­tisk för den här typ av hjälm. Sho­ei har lyc­kats att de­sig­na den med bra luft­ge­nom­ström­ning som gör att den inte fång­as av fartvin­den. Skär­men på hjäl­men är lätt att ploc­ka av om du till ex­em­pel ska kö­ra långa dags­e­tap­per på mo­tor­väg. Ta i så fall med en tejprul­le och tej­pa för luftin­ta­get på hu­vu­det an­nars störs man av att det viss­lar.

Sho­ei har all­tid haft rätt pass­form för mitt hu­vud och den här mo­del­len är ing­et un­dan­tag. Vi­sir­öpp­ning­en är stor och har plats för cross­bril­lor för den som vill ha det. Det­ta gör ock­så att sik­ten blir väl­digt bra ef­tersom hjäl­mens kan­ter skym­mer sik­ten mi­ni­malt, en stor för­del i krä­van­de ter­räng. Vi­si­ret har pin-lock och finns i många oli­ka fär­ger. Att by­ta vi­sir är inte en­kelt men det krä­ver inga verk­tyg. Ven­ti­la­tio­nen är rik­tigt bra och det finns för­sänk­ning­ar vid öro­nen för att få plats med in­ter­com. Allt som allt en hög­kva­li­ta­tiv pro­dukt.

PRO­VAT AV: KEN­NETH NORDAHL-PE­DER­SEN PRIS: CIR­KA 5 000 KRO­NOR. WEB: WWW.BIHR.SE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.