KAWASAKI VERSYS 1000

Be­prö­vad, be­kväm och vib­ra­tions­fri.

Bike - - Test -

VERSYS 1000 STÅTAR med en be­prö­vad 1043-ku­biks rad­fy­ra där kru­tet har lagts på att ska­pa ett brett och starkt mel­lan­re­gis­ter fö­re top­pef­fekt. Mo­torn läm­nar en­ligt upp­gift 120 häst­kraf­ter vid 9 000 varv och ett vrid på 102 newton­me­ter vid 7 500 varv. Fy­ra styc­ken 38 mil­li­me­ters­spjäll från Kei­hin för­ser bräns­let till cy­lind­rar­na.

CHAS­SIT MED EN 43-mil­li­me­ters Usd-gaf­fel från KYB och en sing­eldäm­pa­re bak er­bju­der ju­ste­ring­ar för re­tur­dämp­ning samt fjä­der­för­spän­ning. Slag­läng­den är 150 mil­li­me­ter bå­de fram och bak.

Hjul­stor­le­ken är spor­ti­ga 17-tum bå­de fram och bak.

310-mil­li­me­ters broms­ski­vor och 4-kolvsok ser till att eki­pa­get stan­nar i sam­ver­kan med ett Abs-sy­stem från Bosch. Abs-funk­tio­nen går inte att stänga av.

Ett fler­läges­sy­stem för trac­tion con­trol finns (3-lä­gen) och det­ta sköts en­kelt med hjälp av knap­par på vänst­ra styr­hal­van.

Instrumenteringen är en bland­ning mel­lan ana­log mä­ta­re med nål­vis­ning och di­gi­tal vis­ning.

Det finns två körlä­gen att väl­ja mel­lan där ett av dem re­du­ce­rar ef­fek­ten till 75 pro­cent sam­ti­digt som gas­re­spon­sen blir än­nu mju­ka­re. Lämp­ligt an­vänd­nings­om­rå­de är vid kör­ning i regn el­ler på grus.

n Mo­tor­väg sma­kar mums men även kör­ning på kur­vi­ga vägar gil­las.

SILKESLEN RAD­FY­RA MED måt­ten 77 x 56 mil­li­me­ter när det gäl­ler borr­ning och slag. Ef­fek­ten kom­mer i ett jämnt re­gis­ter och är an­vänd­bart från lå­ga varv än­da till topp­varv. Mo­torn är i prin­cip vib­ra­tions­fri.

BE­KVÄM KÖR­STÄLL­NING OCH vib­ra­tions­fri mo­torgång. Re­jäl sa­del för bå­de fö­ra­re och pas­sa­ge­ra­re.

310 MM VÅGFORMADE skivor och 4-kolvsok. ABS ut­an fle­ra lä­gen men med bra ver­kan. 17-tums fram­hjul.

ÖVERSKÅDLIG INSTRUMENTERING

OM än nå­got svår att upp­fat­ta i starkt sol­ljus. Tyd­lig varvräk­na­re och vis­ning av has­tig­het, res­ten nå­got smått.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.