Ny in­stegs-hon­da pla­ne­ras

Bike - - Update -

EN­LIGT EN NOTIS som pub­li­ce­rats av vå­ra brit­tis­ka kol­le­gor på Per­for­man­ce bi­kes har Hon­da nå­got nytt i ki­ka­ren. Det hand­lar om att bör­ja pro­duk­tio­nen i In­di­en av en ny in­stegs­mo­dell. Den sägs va­ra i mel­lan­klas­sen och den mest in­tres­san­ta upp­gif­ten är att mo­tor­cy­keln ska er­bju­das på samt­li­ga mark­na­der. Upp­gif­ter­na är obe­kräf­ta­de och det är där­med även oklart om den nya mo­del­len kom­mer er­sät­ta el­ler kom­plet­te­ra nu­va­ran­de CBR 300 och 500.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.