BMW HP2 En­du­ro

Bike - - Begagnat -

ÄN MER OSANNOLIK och ovan­lig än 950 Su­per En­du­ro är BMW HP2 En­du­ro. Till­ver­ka­des mel­lan 2005 och 2008 och har se­dan dess åt­nju­tit kult- och su­per­hjäl­testa­tus i ter­räng­kret­sar. Luft- och ol­je­kyld box­er­mo­tor på 1170 ku­bik från R 1200 GS Ad­ven­tu­re. 102 newton­me­ter vid 5 000 varv, 105 häst­kraf­ter tvåtu­sen varv se­na­re och 175 ki­lo med tom tank in­ne­bär att HP2 krä­ver bå­de er­fa­ren­het och be­slut­sam­het. Mo­tor ut­an ba­lan­sax­el be­ty­der duk­tigt med vib­ra­tio­ner. Vat­ten­pass till hjälp på ra­men för in­ställ­ning av fjäd­ring­en. Kar­da­nax­el i sving­en, så var­ken ren­gö­ring el­ler in­köp av ny ked­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.