TRIUMPH TIGER SPORT 1050

Trip­pel med krut och glädje.

Bike - - Test -

INTE MIND­RE ÄN 104 upp­da­te­ring­ar har gjorts på den se­nas­te ver­sio­nen av den 1050-ku­bik sto­ra trip­peln i syf­te att för­bätt­ra för­bruk­ning, ef­fekt, vrid och inte minst kör­upp­le­vel­se. Mo­torn läm­nar en­ligt upp­gift 126 häst­kraf­ter vid 9500 varv och 106 Nm vid 7000 varv. Kom­pres­sions­för­hål­lan­det hos rad­tre­an är 12,2:1 och borr­ning och slag är 79 x 71,4 mm.

RI­DE BY WI­RE an­vänds för att re­gle­ra kör­ning­en och tre oli­ka körlä­gen finns att väl­ja bland (Sport, Ro­ad och Rain), där Rain-lä­get ger mju­ka­re gas­re­spons och läg­re ef­fekt. Trac­tion con­trol med fle­ra lä­gen är stan­dard lik­som fart­hål­la­re.

Broms­sy­ste­met har Abs-funk­tion och 4-kolvso­ken från Nis­sin job­bar mot de dubb­la 320 mm sto­ra ski­vor­na.

På chas­si­si­dan fin­ner vi en Sho­wa USD 43 mm gaf­fel fram och en Sho­wa däm­pa­re mon­te­rad på en­kelsving­en bak. Fram­gaf­feln är fullt juster­bar me­dan däm­pa­ren bak er­bju­der ju­s­te­ring på re­tur och för­spän­ning.

Hjul­stor­le­ken på Tri­ump­hen är 17tum bå­de fram och bak.

Instrumenteringen är även här se­mi­di­gi­tal. Varvräk­na­ren vi­sas ana­logt. Med knap­par bå­de på sty­ret och vid in­stru­men­tet ju­ste­ras de oli­ka lä­ge­na för vis­ning och in­ställ­ning­ar.

n Un­der­hål­lan­de och trev­lig på slä­ta fi­na vägar.

RADTREA OCH 1050 ku­bik or­sa­kar kör­gläd­je. Mo­torn är pigg och alert, stän­digt be­redd på gassva­ret. Re­gist­ret är lät­tan­vänt med gott om vrid­mo­ment från det läg­re re­gist­ret.

EN SPOR­TIG TOU­RER med va­ken mo­tor. Kör­ställ­ning­en är nå­got mer spor­tig och ben­vin­keln skar­pa­re än för öv­ri­ga mo­tor­cyklar i testet.

320 MM SKIVOR och 4-kolvsok från Nis­sin stop­par ef­fek­tivt med bra käns­la. Fram­gaf­feln var i hår­das­te la­get. Den upp­lev­des stö­tig.

TYD­LIG MEN

NÅ­GOT krång­lig att han­te­ra. Knap­par bå­de på sty­ret och vid pa­ne­len känns ovant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.