Prov. Suzuki GSX-S 750

Suzuki har hit­tat rätt med myc­ket på sin nya stre­et­figh­ter. Vi tog med ny­kom­ling­en på en upp­fris­kan­de vår­tur.

Bike - - Innehåll - TEXT STIG-RO­AR MARTIN­SEN FOTO KRISTIAN TJESSEM/SUZUKI

Su­zu­kis nya stre­et­figh­ter le­ve­re­rar kör­gläd­je över för­vän­tan.

DET OSAR AV kraft och ele­gans när jag be­skå­dar GSX-S på ett par me­ters av­stånd. Det är många fi­na de­tal­jer som till­sam­mans ska­par en at­trak­tiv och in­bju­dan­de ska­pel­se. Ex­em­pel på det­ta är små ut­stic­kan­de kå­por vid ly­set fram, tan­ken och un­der mo­torn som till­sam­mans ger en ag­gres­siv fram­to­ning. Suzuki har gjort ett so­litt ar­be­te med ut­tryck och de­sign ur al­la vinklar. Stor­leks­mäs­sigt klär den sig väl tän­ker jag när jag släng­er över be­net och rä­tar upp mo­tor­cy­keln. Sa­del­höj­den på 820 mil­li­me­ter fun­ge­rar bra för mi­na 179 cen­ti­me­ter.

Lju­det när jag startar den vitt­nar in­te om nå­got vild­djur men rad­fy­ran vak­nar rappt till liv och gör sig be­redd. Till­ver­ka­ren har kom­po­ne­rat in­sug­slju­det så att det ska ma­na fö­ra­ren till in­spi­re­rad kör­ning, nå­got som jag får stor gläd­je av un­der da­gen.

KRAFTKÄLLAN ÄR HÄMTAD FRÅN GSX-R och i det­ta ut­fö­ran­de trol­lar den 749 ku­bik sto­ra mo­torn fram 114 häst­kraf­ter vid 10 500 varv. Den vill allt­så ha högt varv­tal för att verk­li­gen vak­na, men den Eu­ro 4-klas­si­fi­ce­ra­de mo­torn är ock­så mjuk och med­gör­lig. Sjät­te väx­eln är myc­ket flex­i­bel och ger ett brett an­vänd­nings­om­rå­de. Vrid­mo­men­tet når sin topp vid 9 000 varv och då le­ve­re­ras 81 newton­me­ter. Suzuki har lagt till ven­ti­la­tions­hål mel­lan kol­var­na i öv­re de­len av vev­hu­set för att öka ef­fektut­ta­get sam­ti­digt som den upp­fyl­ler de nya mil­jökra­ven. Därut­ö­ver an­vänds iri­di­um-ba­se­ra­de tänd­stift.

Det går fort att kän­na sig hem­ma på GSXS 750 ef­tersom den är lätt­han­te­rad och lo­giskt sam­man­satt på al­la sätt. Kör­ställ­ning­en är fram­åt­lu­tad och bör ka­rak­te­ri­se­ras som spor­tig. Jag kör en hel del tid på mo­tor­vä­gen i bör­jan ef­tersom att jag ska ge­nom hela stan. Här cru­i­sar den skönt på högs­ta väx­eln men som al­la mo­tor­cyklar i den här klas­sen finns in­te myc­ket till vindav­vis­ning. Med sitt sma­la sty­re och kvick­styr­da chas­si är den per­fekt för att knixa sig fram med i den tä­ta tra­fi­ken.

Så blir det änt­li­gen dags för ser­pen­tin­vä­gar, un­der­hål­lan­de höjd­va­ri­a­tio­ner och i öv­rigt här­li­ga land­skap. Mo­tor­cy­keln är i sitt äs­se och pro­te­ste­rar ald­rig när en ny kur­va bju­der upp till dans. Den är med på al­la no­ter­na och mo­torns eg­na or­kes­ter trol­lar fram väl­kom­po­ne­ra­de to­ner vid rik­tigt ak­tiv kör­ning. Det är ba­ra små vib­ra­tio­ner som fin­ner hela vägen fram till sty­ret och fot­pin­nar­na. Till­sam­mans med lju­det från luft­bur­ken är vib­ra­tio­ner­na med och ger de nöd­vän­di­ga rys­ning­ar­na som ska till för att sam­spe­let ska kän­nas kom­plett. Kopp­ling­en är nå­got tung­job­bad men fun­ge­rar väl till­sam­mans med väx­ellå­dan. En Low RPM As­sist hjäl­per till att hål­la varv­ta­let up­pe för att in­te tom­gång­en ska gå un­der en viss ni­vå. Jag märk­te att den­na slog in och öka­de varv­ta­let vid ett an­tal till­fäl­len då jag släpp­te av på ga­sen vid stopp­lju­sen. Insprut­nings­sy­ste­met job­bar jämnt och mo­torn känns mjuk.

Usd-gaf­feln fram kom­mer från KYB och är re­spon­siv. Den läm­par sig väl för vå­ra skan­di­na­vis­ka vägar av va­ri­e­ran­de kva­li­tet men dy­ker nå­got vid hård in­broms­ning. Det är en­dast för­spän­ning­en som kan ju­ste­ras vil­ket även gäl­ler för bak­däm­pa­ren.

Alu­mi­ni­umfäl­gar­na är 10-ek­ra­de och i 17-tums stor­lek. Här är det Batt­lax Hy­persport S21-däck från Bridgesto­ne som har fått upp­dra­get att grep­pa i – nå­got som är en myc­ket god kom­bi­na­tion med res­ten av cy­keln. Jag får ock­så an­led­ning att by­ta spår i kur­vor. Däck, fjäd­ring och chas­si sam­spe­lar väl till­sam­mans och gör in­grep­pen enk­la. En re­la­tivt kort hjul­bas hjäl­per ock­så till.

SUZUKI HAR ANVÄNT ETT trac­tion con­trol-sy­stem med tre ni­vå­er hos GSX-S. Ni­vå ett är för spor­tig kör­ning och sy­s­te­met gri­per in mi­ni­malt. Enligt till­ver­ka­ren är ni­vå två det mest op­ti­ma­la för van­li­ga vägar me­dan ni­vå 3 ger max­i­mal trac­tion con­trol un­der vå­ta el­ler kal­la för­hål­lan­den. I den­na prov­kör­ning var det mest ni­vå ett som an­vän­des men jag tes­ta­de även att av­ak­ti­ve­ra sy­s­te­met helt. Att skif­ta mel­lan de oli­ka ni­vå­er­na görs en­kelt via knap­par­na på väns­ter styr­hal­va.

För att stop­pa eki­pa­get sit­ter det dubb­la broms­ski­vor på 310 mil­li­me­ter fram. Ra­di­al­mon­te­ra­de Nis­sin-ok med fy­ra kol­var gör job­bet till en barn­lek. Här räc­ker det med ett fing­er för att få full kon­troll på cy­keln. Bå­de bett och käns­la är först­klas­sig. Ab­s­funk­tio­nen sat­tes på prov ett par gång­er och pul­ser­na är märk­ba­ra. Res­ten av mo­tor­cy­keln upp­för sig kon­trol­le­rat och för­ut­säg­bart un­der de hår­da in­broms­ning­ar­na.

Jag har ta­git Su­zu­kin ge­nom al­la ele­ment som den kan för­vän­tas stö­ta på un­der en van­lig dag. Den har be­mäst­rat upp­gif­ter­na på ett bra sätt. Men det vik­ti­gas­te är kanske att jag har haft ro­ligt un­der samt­li­ga mil. Det är ju det mo­tor­cy­kelåk­ning hand­lar om.

En fyr­cy­lind­rig 750-ku­bi­ka­re som den­na har kraft nog att un­der­hål­la de all­ra fles­ta ga­tå­ka­re. STIG-RO­AR MARTIN­SEN OM SUZUKI GSX-S 750

En spor­tig och ge­nom­ar­be­tad stre­et­figh­ter som le­ve­re­rar kör­gläd­je på al­la for­mer av as­falt. Mo­del­len är lätt­han­te­rad och har ett för­ut­säg­bart be­te­en­de.

Tuff, lek­full och lätt­han­te­rad. Sak­nar Led-ly­se fram.

MO­TORN TROL­LAR FRAM VÄL­KOM­PO­NE­RA­DE TO­NER VID RIK­TIGT AK­TIV KÖR­NING.

JAG ÄR ORDENTLIG NYFIKEN PÅ VAD DEN HÄR ÅTERUPPLIVADE DUCA­TIN HAR ATT ER­BJU­DA.

n Den här ty­pen av kör­ning vär­de­rar jag högt.

n Suzuki GSX-S 750 på vägar den äls­kar. Kul och lek­full.

n Fron­ten vi­sar ar­vet från GSX-S1000 men vi ha­de öns­kat Led-ba­se­rat ly­se – i lik­het med bak­lyk­tan.

n Med hjälp av des­sa enk­la knap­par styrs funk­tio­ner­na i in­stru­men­te­ring­en.

n 900 Su­persport är lätt­svängd bå­de i stan och på lan­det.

n Myc­ket in­for­ma­tion men den är lät­tol­kad. Men visst ha­de det sut­tit fint med en Tft-skärm.

n Kåp­gla­set är in­te stort för att sit­ta på en sport­tou­rer men det kan ju­ste­ras i två ni­vå­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.