Kör­sko­lan. Christer för­kla­rar fly­tet

Att bli om­körd är ald­rig kul. Än mind­re ro­ligt om du blir det av en gub­be på en gam­mal GS.

Bike - - Innehåll - CHRISTER MIININ GUB­BE PÅ GS TEXT CHRISTER MIININ FOTO SIMON HAMELIUS, TO­BI­AS PETERSSON

För att bli snabb på vägen gäl­ler and­ra trix än på ba­na.

AL­LA MINNS NI sä­kert den där pin­sam­ma gång­en när ni var ute och tok­ga­sa­de med sport­ho­jen på fa­vo­rit­vä­gen och blev ifrån­åk­ta av gub­ben på en GS. Han som dök upp i back­spe­geln med pack­väs­kor och allt och se­dan kör­de om och för­svann. Det bor­de ju in­te ens va­ra möj­ligt om du ser till pre­stan­dan hos din över­mo­to­ri­se­ra­de sport­hoj och den hos den gam­la gubb­ho­jen han kör­de på. Hur kan det än­då kom­ma sig? Det te­o­re­tis­ka sva­ret är att det san­no­likt in­te skul­le kun­na hän­da ef­tersom pre­stan­da, vikt och däck hos en mo­dern sport­hoj över­träf­far den hos en äld­re även­tyrs­hoj med mas­sor av vikt och all­round­däck läm­pa­de för al­la un­der­lag. Spe­ci­ellt in­te om vi ser till maxka­pa­ci­te­ten för de oli­ka byg­ge­na.

Det prak­tis­ka sva­ret på frå­gan är istäl­let föl­jan­de. Gub­ben med pack­väs­kor är en er­fa­ren lands­vägs­knut­te med åtskilliga tu­sen­tals mil i ba­ga­get som lä­ser ter­räng­en och om­giv­ning­en näs­tan un­der­med­ve­tet och där­med kan pla­ne­ra sin kör­ning och gö­ra den fruk­tans­värt ef­fek­tiv.

Sport­hojså­ka­ren kör tro­ligt­vis in­te li­ka myc­ket lands­väg ut­an mer banåk­ning för att sät­ta snab­ba varv­ti­der, men tror att han blir snabb lands­vägs­fö­ra­re på kup­pen. Det ver­kar lo­giskt men är i många fall helt fel. På ba­na hand­lar det om att brom­sa sten­hårt och slå på re­jält med gas ut ur bö­jar­na. På lands­vä­gen för­stör du fly­tet di­rekt om du bör­jar kö­ra på det sät­tet.

Här hand­lar det istäl­let mer om att hål­la far­ten med sig hela ti­den. Hit­ta de snab­ba spå­ren ut­an att be­hö­va brom­sa sten­hårt tills du näs­tan står still för att där­ef­ter ga­sa så hårt att fram­däc­ket skic­kas i skyn.

Med en rör­lig blick som stän­digt lä­ser av om­giv­ning­en är du mer för­be­redd på plöts­li­ga si­tu­a­tio­ner som kan upp­stå, sam­ti­digt som du får för­de­len av att lä­ra dig när du kan kö­ra snabbt el­ler var fa­ror­na kan va­ra stör­re.

Ett be­vis för det­ta är täv­lings­fö­rar­na på ön Is­le of Man. Få mo­tor­cy­kel­fö­ra­re är snab­ba­re än John Mcgu­in­ness på lands­väg. Han lä­ser av om­giv­ning­en så långt fram han kan för att hit­ta fly­tet. Sam­ti­digt ana­ly­se­rar hjär­nan hela ti­den hur bra grep­pet är fram­för ho­nom, vil­ken typ av as­falt det är, spår av ol­ja el­ler grus och in­te minst hur fuk­tigt det fort­fa­ran­de kan va­ra i skugg­par­ti­et han strax kom­mer att kom­ma till efter reg­net ti­di­ga­re sam­ma dag. Allt det­ta an­la­ly­se­ras långt in­nan han ens hun­nit kom­ma nä­ra.

TILL­BA­KA TILL SPORTHOJSKNUTTEN som lever i tron att banåk­ning­en gjort ho­nom snab­ba­re även på vägen.

Blic­ken mot näs­ta kur­va, som han lärt sig på en ban­dag, räc­ker in­te långt när du kör på vägen. Här finns stö­ran­de mo­ment som skymd sikt, tjälska­dor, upp­sprätt grus med me­ra som gör att den ovana hjär­nan får för myc­ket att ta till sig och där­med tap­par fo­kus. Has­tig­he­ten sjun­ker.

Gub­ben på Gs:en som snur­rat runt i hela värl­den med sin hoj har kört på vägar som knappt kan kal­las vägar och vet ex­akt vil­ken be­skaf­fen­het som ger vil­ket grepp för hans däck och hoj. Han har re­dan läst av om­giv­ning­en via träd­top­par­na och vet att kur­van öpp­nar upp efter par­ti­et med skymd sikt och in­te hel­ler har han sett nå­gon ut­fart el­ler post­lå­da stå­en­des efter kan­ten och där­med bi­be­hål­ler han has­tig­he­ten och kör om.

Snabb lands­vägs­fö­ra­re blir du ba­ra av att läg­ga många mil på vägen. Här räk­nas ba­ra er­fa­ren­het och en rör­lig va­ken blick.

Det ro­li­gas­te som finns i li­vet är att kö­ra mo­tor­cy­kel på vägen. Sin­ne­na skärps och and­ra tan­kar för­svin­ner.

Bris­tan­de un­der­håll och kost­nads­be­spa­ring­ar gör vå­ra lands­vä­gar allt far­li­ga­re, in­te ba­ra för oss knut­tar.

n Bli in­te led­sen när du blir om­körd, lägg mer mil på lands­vä­gen istäl­let. Lugn! Bil­den är ett mon­tage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.