NICKY HAYDEN 1981 – 2017

The Ken­tucky Kid har läm­nat oss. Vi minns ett hårt käm­pan­de proffs men även en av­slapp­nad och god­hjär­tad per­son­lig­het.

Bike - - Update -

DEN 22 MAJ NÅDDES mo­tor­cy­kel­värl­den av den tra­gis­ka ny­he­ten att Nicky ”Ken­tucky Kid” Hayden av­li­dit av ska­dor­na han ådra­git sig efter en svår cy­ke­lo­lyc­ka. Han var ute och trä­na­de i Ita­li­en när han kol­li­de­ra­de med en bil. Han för­des snabbt till sjuk­hus i sta­den Ce­se­na där lä­kar­na kon­sta­te­ra­de att hans bröst och hu­vud var all­var­ligt ska­da­de. En svår blöd­ning i hu­vu­det för­svå­ra­de möj­lig­he­ter­na för en ope­ra­tion. Den 36-åri­ga ra­cer­fö­ra­ren käm­pa­de för sitt liv un­der ett par da­gar men det räck­te in­te. Hans fäst­mö, mam­ma, och bro­dern Tom­my fanns då hos ho­nom i Ita­li­en. Han sörjs nu av dem, sin pap­pa Earl, bro­dern Ro­ger och syst­rar­na Jen­ny samt Kathleen – för att in­te näm­na en hel ra­cing­värld. Nicky Hayden var en lo­van­de fö­ra­re re­dan som ung i den ame­ri­kans­ka AMA Ra­cing­en och han lyc­ka­des ta sig till Eu­ro­pa och Motogp 2003. Två år se­na­re slog han ige­nom ge­nom att pla­ce­ra sig som tred­je bäs­ta fö­ra­re i to­ta­len. Den förs­ta se­gern i Motogp-karriären kom 2006 på hem­ma­plan i USA efter en tuff strid med Va­len­ti­no Ros­si.

Un­der den and­ra de­len av sam­ma sä­song rå­ka­de Nicky Hay­dens team­kam­rat hos Honda, Da­ni Pedro­sa, kö­ra ihop med ho­nom efter att han för­lo­rat grep­pet fram vid en in­broms­ning. Det in­ne­bar att Ken­tucky Kid låg åt­ta po­äng efter Va­len­ti­no Ros­si när de ra­da­de upp sig in­för sä­song­ens sista ra­ce. Ita­li­e­na­ren star­ta­de dock då­ligt och för­sök­te se­dan för hårt med att kö­ra ikapp vil­ket led­de till en krasch. Nicky Hayden kör­de i mål på en tred­je­plats och kam­ma­de hem Vm-ti­teln. Un­der 12 sä­song­er kör­de han 186 ra­ce i Motogp.

TILL FÖRRA ÅRETS sä­song star­ta­de han om på nytt ge­nom att läm­na Motogp för att kö­ra för Red Bull Honda i World Su­per­bi­ke. Nicky Hay­dens sista ra­ce kör­de han på Imo­la i mit­ten av maj. Det var ba­ra tre da­gar in­nan den ödes­dig­ra cy­ke­lo­lyc­kan. Re­dan in­nan någ­ra of­fi­ci­el­la upp­gif­ter pre­sen­te­rats spreds ryk­ten på so­ci­a­la me­di­er om att Nicky Hayden, som då fort­fa­ran­de vår­da­des på sjuk­hus, av­li­dit. Vis­sa re­dak­tio­ner gjor­de miss­ta­get att pub­li­ce­ra des­sa. Men när den tra­gis­ka ny­he­ten väl kom väll­de kon­do­le­an­ser­na in från en enad ro­adra­cing­värld. Ge­nom sin kar­riär utmärkte sig Nicky Hayden med sin professionalism och kämpaglöd. Han kom­mer in­te ba­ra min­nas för sin av­slapp­na­de och god­hjär­ta­de per­son­lig­het ut­an även för att han lyc­ka­des med sin barn­doms­dröm att kö­ra hem världs­mäs­tar­ti­teln för Honda 2006. Hans lång­va­ri­ga team­kam­rat Da­ni Pedro­sa skrev ”Finns all­tid i mitt hjär­ta, vi­la i frid mäs­ta­ren” i en tweet. ”Jag är för­kros­sad av den här ny­he­ten, vi glöm­mer dig ald­rig” skrev Marc Mar­quez på so­ci­a­la me­di­er. Va­len­ti­no Ros­si och Nicky Hayden käm­pa­de fle­ra hår­da stri­der på ba­nan men de var go­da vän­ner pri­vat. – Jag för­vå­nan­des stän­digt över hans skick­lig­het som fö­ra­re. Han var en av värl­dens snab­bas­te på en flattrack­ba­na. Mitt fi­nas­te min­ne av ho­nom är från sä­song­en 2015, när han kom för att ta mig i hand efter en rik­tigt tuff fight på ba­nan, be­rät­tar Va­len­ti­no Ros­si.

GE­NOM HELA KARRIÄREN UTMÄRKTE HAN SIG MED SIN PROFESSIONALISM OCH KÄMPAGLÖD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.