MUNROS MIN­NE LEVER

In­di­an har byggt en hög­fart­san­pas­sad Scout för att fi­ra 50-åri­ga min­net av Burt Munros re­kord.

Bike - - Update -

HISTO­RI­EN OM NYA Zee­län­da­ren Burt Mun­ro som bygg­de sin egen In­di­an-mo­to­ri­se­ra­de stream­li­ner i ett skjul, frak­ta­de den till sal­tök­nen i Bon­ne­vil­le och sat­te ett nytt has­tig­hets­re­kord är väl­känd i mo­tor­cy­kel­kret­sar.

Det var 50 år se­dan. Se­dan des­sa har det även spe­lats in en stor­film om den ma­ka­lö­sa be­drif­ten från den hög­farts­hung­ri­ga mysfar­b­rorn Burt Mun­ro.

För att fi­ra min­net av re­kor­det har någ­ra In­di­an-an­ställ­da byggt en hel­kå­pad ver­sion av se­nas­te Scout-mo­del­len vars driv­li­na mo­di­fi­e­rats av till­ver­ka­rens eg­na in­gen­jö­rer. Mo­tor­cy­keln är mo­di­fi­e­rad för max­i­mal topp­fart och kom­mer att kö­ras av Burt Munros ku­sin­barn och ro­adra­cing­fö­ra­ren Lee Mun­ro i Bon­ne­vil­le den 13 au­gusti. Han väx­te upp i sam­ma stad som sin äld­re släk­ting och in­spi­re­ra­des ti­digt av ho­nom. I dag täv­lar han på bå­de ba­na och all­män väg.

– Hans ap­tit för fart har helt klart över­förts till mitt DNA. Att In­di­an gör det här är fan­tas­tiskt och jag kun­de in­te va­ra stol­ta­re över att få ar­be­ta med dem och kö­ra min egen Scout i Bon­ne­vil­le till min­ne av Burt och det hi­sto­ris­ka re­kor­det, sä­ger Lee Mun­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.