Prak­tisk ryggsäck

Bike - - Update -

HUR MÅNGA GÅNG­ER har man in­te stått där och kli­at sig i hu­vu­det och fun­de­rat över hur den där ex­tra hjäl­men ska kun­na tas med. Det står nå­gon och vän­tar på att bli upploc­kad me­dan du grä­ver i lå­dor och hyl­lor efter spänn­band och strop­par. Ri­cha Top hel­met är en smart ryg­ga för des­sa till­fäl­len. De­ras lös­ning med rem­mar ut­an­på ryg­gan ger sä­ker trans­port i la­gom höga far­ter. Den är även smi­dig om du mås­te kli­va av och pro­me­ne­ra en bit och in­te vill hål­la hjäl­men i han­den. Ryggsäc­ken rym­mer 20 li­ter pack­ning och har fle­ra fic­kor ut­vän­digt, en av dem är pla­ce­rad i mid­je­bäl­tet vil­ket ger lätt åt­komst un­der mo­tor­cy­kel­tu­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.