H-D:S fa­brik i Thai­land

Bike - - Update -

HARLEY-DAVIDSON STARTAR TILLVERKNING i thai­länds­ka Rayong-pro­vin­sen. Mär­ket fram­hölls av pre­si­dent Do­nald Trump som ett ex­em­pel på att fö­re­tag kan be­hål­la sin pro­duk­tion i USA. Men det är pre­si­den­tens be­slut att dra sig ur fri­han­dels­av­ta­let TPP som bli­vit en av an­led­ning­an­ra till fa­briks­byg­get. Av­hop­pet kan näm­li­gen in­ne­bä­ra höga tull­av­gif­ter för fö­re­tag med tillverkning USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.