KAWASAKI ZX-10 R

Ra­cing­chas­si ut­veck­lat på täv­lings­ba­nor­na.

Bike - - Test -

MO­TORN SOM ÄR en be­prö­vad rad­fy­ra upp­da­te­ra­des till 2016 med nya kol­var, lät­ta­re ka­max­lar och väx­ellå­da av kas­set­typ a´la ra­cing. Till i år är kraftkällan oför­änd­rad.

På chas­si­si­dan gjor­des sam­ti­digt re­jä­la upp­da­te­ring­ar på ra­men och styr­hu­vu­dets po­si­tion som flyt­tats 7,5 mm när­ma­re fö­ra­ren. Även sving­ar­men väx­te med 15,8 mm i längd mot ti­di­ga­re mo­dell.

Fjäd­rings­kom­po­nen­ter­na kom­mer från Sho­was ex­klu­si­va­re so­ri­ti­ment bå­de fram och bak med bland annat ytt­re tryck­be­hål­la­re för gaf­feln. Det är 43 mm USD som gäl­ler och ful­la ju­ste­rings­möj­lig­he­ter er­bjuds fram och bak.

Brom­sar­na är Brem­bos M50-ok med 330 mil­li­me­ter sto­ra ski­vor. Abs-sy­s­te­met kal­las KIBS (Kawasaki In­tel­li­gent Bra­king Sy­stem) och är ett egen­ut­veck­lat sy­stem för op­ti­mal kon­troll. På elekt­ro­nik­si­dan fin­ner vi tre kör­pro­gram; Full, Midd­le och Low, där Midd­le re­du­ce­rar ef­fek­ten till 80 pro­cent och Low till 60 pro­cent. In­ställ­ning­ar­na är enk­la att gö­ra med knap­par på väns­ter si­da av sty­ret.

En IMU (Iner­ti­al Me­a­su­re­ment Unit) mä­ter kon­ti­nu­er­ligt rö­rel­ser i fem ax­lar och sän­der da­ta till ECU:N. Den­na re­gle­rar whe­e­lie con­trol, launch con­trol, trac­tion con­trol och engi­nebra­ke con­trol. Al­la kan re­gle­ras efter be­hov. En­kel­ver­kan­de quicks­hif­ter hjäl­per väx­lan­det upp­åt.

N Ra­ce­mäs­sigt kom­pakt kör­ställ­ning krä­ver till­vänj­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.