STORSATSNING I SVE­RI­GE

Nya Yamaha SBK Team Swe­den sat­sar stort i Sve­ri­ge i år men blic­kar­na är rik­ta­de ut­om­lands.

Bike - - Race -

SVENSK RO­ADRA­CING ERFAR nu en av de stör­re sats­ning­ar­na från ett en­skilt team på myc­ket lång tid. Det är af­färs­man­nen Mar­tin Ro­ma­nowski som ta­git ini­ti­a­ti­vet till en ny Yamaha-upp­bac­kad sats­ning på svensk mark. Yamaha SBK Team Swe­den (YTS) har sto­ra am­bi­tio­ner för fram­ti­den.

– Jag träf­fa­de Yamaha-led­ning­en i Ams­ter­dam med an­led­ning av en af­fär som jag gjor­de med dem an­gå­en­de nya di­gi­ta­la lös­ning­ar för de­ras hand­la­re i Eu­ro­pa, sä­ger Mar­tin Ro­ma­nowski.

Det var i sam­tal med dem som pla­nen för en sats­ning på svensk ro­adra­cing tog form. Mar­tin Ro­ma­nowski har ett ge­di­get ro­adra­cingin­tres­se och han var en av dem som stöt­ta­de Filip Backlund ti­digt i karriären. I dags­lä­get är hans fö­re­tag Smart­sign en av World Su­per­bi­ke-tea­met Pa­ta Ya­ma­has spon­so­rer.

Till den­na sä­song har fö­rar­na Da­ni­el Fa­le­mo, Ja­ri Tu­o­vi­nen och Christof­fer Berg­man skri­vit på för att kö­ra i klas­ser­na Su­per­bi­ke och Su­per­stock 600 i SM. Tan­ken är att bör­ja i Sve­ri­ge men re­dan näs­ta år vill tea­met ut­om­lands.

– Tan­ken är att de ska kö­ra i en ut­ländsk se­rie näs­ta år. Det är in­te klart vil­ken än men vi för dis­kus­sio­ner om det nu, sä­ger Mar­tin Ro­ma­nowski.

Som le­da­re för tea­met har han knu­tit till sig vik­tig upp­back­ning från Öh­lins som hjäl­per dem med ma­te­ri­al och tek­ni­ker. Mar­tin Ro­ma­nowski har som mål att ploc­ka upp duk­ti­ga svens­ka fö­ra­re som se­dan snabbt kan slus­sas vi­da­re ut i Eu­ro­pa för att ut­veck­las snab­ba­re.

–Det finns ett problem med att man in­te blir till­räck­ligt bra ge­nom att täv­la i Sve­ri­ge. Du kan vin­na allt här men när du kom­mer ut­om­lands är du näs­tan sist, så­dant tär på fö­rar­nas psy­ko­lo­gi, av­slu­tar han.

FOTO: YTS

Det hand­la­de om Fa­le­mo och Tu­o­vi­nen i Rr-pre­miä­ren i SM.

YTS på bild efter suc­cén­pre­miä­ren på An­der­storp

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.