Kom­fort byts mot fas­ta­re ka­rak­tär och ak­tiv kör­gläd­je. Väl­kom­men till min värld KTM 1290!

Bike - - Garage -

EFTER TVÅ SÄ­SONG­ER med fan­tas­tis­ka BMW R 1200 GS Ad­ven­tu­re är det dags att gå skilj­da vägar. Näs­tan 3 000 mil hann vi med till­sam­mans och de fles­ta av al­la mi­len med stort le­en­de på läp­par­na. BMW:N har va­rit en även­tyrskam­rat av sto­ra mått. In­te en gång har den brå­kat (för­u­tom när den pis­sa­de broms­väts­ka i be­sikt­nings­hal­len) el­ler strej­kat.

Men allt har sin tid och in­nan jag full­stän­digt för­vand­las till bit­ter gam­mal tou­ringgub­be som sett allt och kan allt, be- hö­ver jag li­te mer fläkt och fart. Sam­ti­digt väg­rar jag gö­ra av­kall på kom­fort då var­je resa i sa­deln på mo­tor­cy­kel in­ne­bär åtskilliga tim­mar och många ti­o­tals mils kör­ning. För mig är fort­fa­ran­de mo­tor­cy­kel nå­got man kör med – långt. In­te en ac­ces­so­ar jag ba­ra använder till korv­mo­jen för att im­po­ne­ra på po­lar­na.

Den ho­jen som ett tag fram­ö­ver ska gö­ra mig tag­gad för nya även­tyr och sam­ti­digt le­va upp till mi­na be­hov av bus emel­lanåt är den sten­tuf­fa KTM 1290 Su­per Ad­ven­tu­re S.

Skö­nas­te kom­fort byts mot fas­ta­re ka­rak­tär och häst­kraf­ter. Ti­di­ga­re 115 häs­tar blir fram­ö­ver 160 ku­sar för skö­na whe­e­li­e­sar, vil­ket BMW:N in­te rik­tigt gil­la­de även om det gick. Jag har sak­nat den yt­ters­ta kom­pro­mis­sen mel­lan be­kväm­lig­het och pre­stan­da och tror att det­ta går att hit­ta hos Su­per Ad­ven­tu­ren. bar det iväg på förs­ta tu­ren. 45 mil se­na­re sväng­de jag in på ga­tan hem­ma och rul­la­de ner den bred­vid BMW:N i ga­ra­get.

Förs­ta in­tryc­ket lev­de upp till för­vänt­ning­ar­na. Där­ef­ter har den hun­nit med yt­ter­li­ga­re ett par tu­rer och fått sin vik­ti­ga 100-mils­ser­vice ut­förd.

Det jag fort­fa­ran­de sak­nar, för att ha en kom­plett mo­tor­cy­kel, är vär­me i sa­deln och ori­ginal­fäs­te för GPS:EN. Men des­sa prylar är res­ta­de hos KTM och ska dy­ka upp se­na­re till­sam­mans med den su­per­vik­ti­ga dong­eln som fästs un­der sa­deln och som gör att elekt­ro­ni­ken kom­mer ihåg att jag valt att stänga av trac­tion con­trol och ABS.

Fler­ta­let är de gång­er som jag svu­rit över det­ta fe­no­men och miss­lyc­kats med bak­hjulså­kat då nol­lor och et­tor ta­git kom­man­dot i över­ty­gel­sen över att jag in­te haft koll på lä­get.

n BMW:N tac­kar för sig och läm­nar plats åt nya KTM 1290 Su­per Ad­ven­tu­re S för nya även­tyr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.