I LEGENDERS FOTSPÅR

Fram­ö­ver får vi föl­ja Magnus ”MOZZ” Moss­bergs väg mot Day­to­na 200 här i Bi­ke. Här är en in­blick i hjär­nan hos en obot­lig ra­cer.

Bike - - Outside - / MAGNUS ”MOZZ” MOSSBERG

EGENT­LI­GEN VIL­LE JAG he­ta Jim. El­ler Jac­kie, ha­de li­te svårt att be­stäm­ma mig. Bå­de Jim Clark och Jac­kie Ste­wart var ju världs­mäs­ta­re i For­mel 1, och For­mel 1 var ju det coo­las­te som fanns. Än­da se­dan den där vår­da­gen 1967, när pap­pa Erik tog med sö­ner­na till bil­täv­ling­ar­na på Dals­lands Ring, har världs­mäs­ta­re i For­mel 1 va­rit målet.

För ra­cing är en FIN syss­la! Jag håller med vår gam­le ra­cer­hjäl­te Jo Bon­ni­er, att ra­cing ”is the gre­a­test of all sports”. He­ming­way och Ste­ve Mc­queen var även de in­ne på sam­ma spår, så då mås­te det ju va­ra sant.

En scen ur fil­men ”The world’s fas­test In­di­an” be­skri­ver på ett ut­märkt sätt den vörd­nad jag kän­ner in­för det som ra­cer­hjäl­tar gjort ge­nom åren; hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren Ant­ho­ny Hopkins spe­lar Burt Mun­ro som ska slå has­tig­hets­re­kord på Bon­ne­vil­le Salt Flats. Och när han kli­ver ut i sal­tök­nen, målet för hans mång­å­ri­ga strä­van­den, och ytt­rar ”This is Ho­ly land!”, då för­står jag pre­cis vad han me­nar.

För jag ry­ser. Av vörd­nad. 2013 täv­la­de jag på Spa-fran­cor­champs i Bel­gi­en, en av de mest le­gen­da­ris­ka ra­cer­ba­nor­na som finns. När jag kör­de ut ge­nom ban­de­pån och Eau Rou­ge bred­de ut sig fram­för mig, slog det mig att ”Här har AL­LA ra­cer­hjäl­tar kört; Nu­vo­la­ri och Ro­se­mey­er på 30-ta­let, Bon­ni­er och Clark på 60-ta­let, Pe­ter­son och And­ret­ti på 70-ta­let! Och nu jag”. Jag fick stan­na och tor­ka tå­rar­na i ögonvrån. NÄR FA­MIL­JEN ÅKER på se­mes­ter fors­kar jag all­tid i hur jag kan vand­ra i legenders fotspår. Jag har pro­me­ne­rat Mon­tjuic Park där Ron­nie Pe­ter­son kör­de, för­sökt klätt­ra upp­för den 60-gra­di­ga ban­king­en på över­giv­na Au­to­dro­mo Ter­ra­mar i Sit­ges och kört ett par sträc­kor av Ral­ly El­ba där Aschim Warm­bold (det vet väl al­la vem det är?) 1973 vann med en VW 1303S. Ma­giskt! Tyck­te jag. Fa­mil­jen var in­te rik­tigt li­ka fa­sci­ne­rad.

För ett par år se­dan fick jag kon­takt med Dan Gur­ney, en an­nan av min barn­doms For­mel 1-hjäl­tar. Jag vil­le ut­tryc­ka min re­spekt för ho­nom och i ett an­fall av to­tal sin­nes­för­vir­ring skic­ka­de jag över en egentryckt T-shirt. Den­na le­gend skic­ka­de till­ba­ka en av si­na eg­na, sig­ne­rad med ett ”From one ra­cer to anot­her. Keep up the good work Magnus!” Den tar jag ibland på mig, kän­ner kraf­ten, och ry­ser.

Det kan va­ra så att jag in­te kom­mer att upp­fyl­la barn­doms­dröm­men att vin­na i For­mel 1. Men jag gna­ger vi­da­re, gär­na i legenders fotspår. Nu blir det Day­to­na, där he­ro­is­ka fö­ra­re ut­rät­tat sto­ra ting. Ron­nie Pe­ter­son och And­ret­ti har kört där, Cal Ray­born, Saa­ri­nen, Agosti­ni och Ro­berts li­kaså. Och 2018 ska Mossberg upp på bank­ning­en. Jag ry­ser re­dan.

N Un­der Motogp på As­sen 2008 kra­scha­de Ros­si i Strub­ben. 2014 gjor­de jag sam­ma sak. Här­ligt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.